Quyết định số 160-QĐ/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương
  • Về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương
  • 160-QĐ/TW
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 29/12/2012
  • 29/12/2012
  • Bộ Chính trị
  • Nguyễn Phú Trọng
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 160-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

 

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Kinh tế Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương thực hiện theo Quyết định của Bộ Chính trị.

Ban Kinh tế Trung ương có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở làm việc của Ban Kinh tế Trung ương đặt tại Hà Nội.

Điều 3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án chuyển giao tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức Vụ Kinh tế và Vụ Xã hội của Văn phòng Trung ương Đảng về Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo Ban Bí thư.

Điều 4. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

TỔNG BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
45-QĐ/TW
01/11/2011
01/11/2011
68-QĐ/TW
21/03/2012
21/03/2012

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 về thực hiện một số điều trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Những trường hợp không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ

(ĐCSVN) - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định rõ những trường hợp loại trừ không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ.

4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô

(ĐCSVN) - 4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô được quy định tại khoản 2, Điều 12 của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an.

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (sau đây gọi tắt là hội). Theo đó, có 30 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website