Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 3/10/2012 của Ban Bí thư về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • 139-QĐ/TW
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 03/10/2012
  • 03/10/2012
  • Ban Bí thư
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 139-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương (Tờ trình số 107-TTr/BTGTW, ngày 21-9-2012), 

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, gồm các đồng chí sau đây:

1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban.

2- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban.

3- Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực.

4- Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

5- Đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

6- Đồng chí Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

7- Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.

8- Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên.

9- Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.

10- Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên.

11- Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên.

12. Đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

13. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

14. Đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

15. Đồng chí Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

16. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

17. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

18. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy viên.

19. Đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên.

20. Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên.

21. Đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

22. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

23. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

24. Đồng chí Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, Ủy viên.

25. Đồng chí Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

26. Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tiến hành chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Điều 3. Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí có tên ở Điều 1 thi hành Quyết định này. 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website