Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 3/10/2012 của Ban Bí thư về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • 139-QĐ/TW
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 03/10/2012
  • 03/10/2012
  • Ban Bí thư
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 139-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương (Tờ trình số 107-TTr/BTGTW, ngày 21-9-2012), 

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, gồm các đồng chí sau đây:

1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban.

2- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban.

3- Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực.

4- Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

5- Đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

6- Đồng chí Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

7- Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.

8- Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên.

9- Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.

10- Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên.

11- Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên.

12. Đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

13. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

14. Đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

15. Đồng chí Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

16. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

17. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

18. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy viên.

19. Đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên.

20. Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên.

21. Đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

22. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

23. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

24. Đồng chí Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, Ủy viên.

25. Đồng chí Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

26. Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tiến hành chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Điều 3. Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí có tên ở Điều 1 thi hành Quyết định này. 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 về thực hiện một số điều trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Những trường hợp không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ

(ĐCSVN) - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định rõ những trường hợp loại trừ không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ.

4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô

(ĐCSVN) - 4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô được quy định tại khoản 2, Điều 12 của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an.

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (sau đây gọi tắt là hội). Theo đó, có 30 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website