Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020
  • Phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020
  • 1117/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Thông tin - Truyền thông
  • 28/07/2017
  • 28/07/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1117/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7 tháng 1 năm 2016 ban hành Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH

1. Ý nghĩa, sự cần thiết

Từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế như đăng cai Năm APEC 2017, đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, hoàn tất các cam kết quốc tế lớn, trong đó có các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2018; Ký kết, phê chuẩn và triển khai nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, với mức độ cam kết sâu rộng hơn.

Đặc biệt các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia các FTA thế hệ mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để tạo sự thống nhất về nhận thức, tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập. Việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sẽ góp phần vào việc nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp, doanh nhân đối với các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây cũng là nhiệm vụ cần được nghiêm túc triển khai theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Trang bị các kiến thức và thông tin cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các cán bộ hoạch định chính sách, quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về các sự kiện hội nhập quốc tế, về các giá trị, lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm và cả các thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam nói chung và từng đối tượng nói riêng, bảo đảm các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những lợi ích thiết thực.

- Nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp, doanh nhân đối với các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tăng cường sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan truyền thông, báo chí từ Trung ương đến địa phương.

- Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập, nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến cộng đồng xã hội.

- Góp phần xây dựng văn hóa hội nhập cho các địa phương và người dân, theo hướng “Yêu nước - Đổi mới sáng tạo - Hợp tác trách nhiệm”, thể hiện hình ảnh một Việt Nam hội nhập sâu rộng, đổi mới năng động, là điểm đến an toàn.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Trong nước

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

- Các cơ quan, tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội.

- Các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội nước ngoài hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

- Cộng đồng doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong những ngành, lĩnh vực có nhiều cơ hội thuận lợi và phải đối mặt với những thách thức, nguy cơ ảnh hưởng từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như ngành nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ và sản xuất).

- Các nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên, học sinh, đặc biệt kêu gọi các đội ngũ tri thức, các giáo sư, tiến sỹ trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội tham gia vào quá trình nghiên cứu, đánh giá về các cơ hội và tác động để có được những tư liệu thực sự khoa học, khách quan về hội nhập.

- Người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam hoặc có liên quan và quan tâm đến Việt Nam.

- Tất cả các tầng lớp nhân dân.

2. Ngoài nước

- Người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước ASEAN, các nước có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc.

- Người nước ngoài, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN, các nước có quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam, các nước có ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam hoặc cùng tham gia với Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do.

- Người nước ngoài ở một số nước có vai trò, vị thế có tác động tích cực cho các hoạt động đối ngoại, hoạt động thương mại, đầu tư của Việt Nam.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

A. CÁC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CHUNG VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

2. Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, góp phần định hình luật chơi, xây dựng trật tự chính trị và thế giới công bằng dân chủ, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi.

3. Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, về hợp tác song phương, đa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực này với các nước, các tổ chức quốc tế, về sự tích cực và chủ động của Việt Nam trong việc mở rộng tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế lớn, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, tuy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua đảm nhận các vị trí điều hành trong các tổ chức quốc tế lớn và chuyên ngành.

4. Tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới.

5. Tuyên truyền về các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương, các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước.

6. Tuyên truyền về các sự kiện quốc tế lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật diễn ra tại Việt Nam.

B. CÁC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CỤ THỂ

1. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Thông điệp bao trùm của Năm APEC Việt Nam 2017 “thể hiện hình ảnh một Việt Nam đổi mới năng động, giàu tiềm năng, đóng góp tích cực và tạo động lực mới cho tăng trưởng và liên kết của khu vực, con người Việt Nam hiếu khách, thuận hòa, giàu tình nghĩa”. Các thông điệp nhỏ có thể được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng truyền thông và từng thời kỳ cụ thể trong khoảng thời gian từ 2017 - 2020.

a) Đối với nhóm đối tượng các bộ, ngành, địa phương:

- Khẳng định Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng APEC. Rộng hơn, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

- Việt Nam đã chuyển đổi tư duy đối ngoại từ “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng góp, xây dựng, định hình luật chơi chung”. Việt Nam là trung tâm của mở cửa và hội nhập quốc tế của khu vực.

- Đề cao các nỗ lực phát triển, thay đổi của Việt Nam từ khi gia nhập APEC; vai trò, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với APEC, nhấn mạnh vào các ý tưởng và sáng kiến của Việt Nam đóng góp cho APEC.

- Gây dựng niềm tin, góp phần vận động để Việt Nam nhận được sự ủng hộ, ứng cử thành công thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021.

b) Đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp:

- Việt Nam là nền kinh tế mở, phát triển năng động, bền vững với chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định.

- Chính phủ Việt Nam có nhiều ưu đãi, chính sách tốt cho doanh nghiệp nước ngoài.

- Việt Nam hội nhập mạnh mẽ, ở vùng giao thoa của nhiều liên kết kinh tế quan trọng (AEC, RCEP, TPP...). Chính phủ Việt Nam cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để phù hợp với luật chơi thương mại chung của quốc tế.

- Tham gia APEC là diễn đàn giao lưu tìm kiếm cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

c) Đối với nhóm đối tượng công chúng:

- Thông tin cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực về APEC.

- Những lợi ích khi Việt Nam tham gia APEC và đăng cai APEC 2017.

- Nêu bật chủ đề, nội dung, kết quả APEC 2017.

- Quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tới công chúng quốc tế.

d) Đối với nhóm đối tượng giới truyền thông:

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

- Quảng bá về điểm đến đầu tư, cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp.

2. Cộng đồng ASEAN

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 2017; 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng Cộng đồng.

- Chú trọng tuyên truyền về kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN trong năm 2017, các năm tiếp theo và sự tham gia của Việt Nam, bao gồm triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên cả ba trụ cột Cộng đồng, Chương trình Nghị sự kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch Công tác Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III về thu hẹp khoảng cách phát triển, tình hình hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và thế mạnh.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới các doanh nghiệp và người dân: Tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến lợi ích doanh nghiệp và người dân được hưởng khi tham gia vào Cộng đồng chung ASEAN; Tuyên truyền về các cam kết, biện pháp đã có về tự do hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân như phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới...

- Tạo cơ chế và diễn đàn để người dân và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

3. Các Hiệp định thương mại tự do

- Các nội dung cụ thể về nghĩa vụ và xu hướng quản lý, xu hướng thị trường thể hiện tại các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết (cụ thể là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (FTA Việt Nam - EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu).

- Những quyền lợi và thách thức đặt ra cho Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam; Những biện pháp doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện để nắm bắt các lợi ích và cơ hội các FTA mang lại; Những nghĩa vụ của Việt Nam theo các cam kết quốc tế được quy định trong các FTA, trong đó có các nội dung về thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

- Làm rõ với từng nhóm đối tượng về những nguy cơ, rủi ro khi tham gia các FTA và phương hướng, giải pháp cụ thể để phòng tránh.

- Bài học kinh nghiệm của các nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

4. Liên hợp quốc

- Về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức của Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Khoa học - Giáo dục-Văn hóa nhiệm kỳ 2015 - 2019; về việc Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong Cộng đồng quốc tế.

- Về kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs); Ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có chuẩn bị thực hiện Thỏa thuận Paris (COP-21); Bảo vệ và thúc đẩy lợi ích về an ninh nguồn nước...

- Tuyên truyền về sự tham gia của Việt Nam trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), bao gồm:

+ Về sự tham gia tích cực của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019, Ủy ban Di sản thế giới.

+ Tăng cường thông tin về UNESCO trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của UNESCO đối với người dân Việt Nam, về sự tham gia và các thành tích, kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực của UNESCO.

IV. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Duy trì thông tin thường kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng xã hội...), hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập:

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các báo lớn như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân... duy trì thông tin về hội nhập trong các bản tin, chuyên mục hiện có, nghiên cứu xây dựng bản tin, chuyên mục chuyên đề về hội nhập định kỳ hàng tuần.

- Các đài phát thanh, truyền hình và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình chủ động xây dựng bản tin, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, giao lưu, các chương trình trò chơi truyền hình có nội dung về hội nhập; Tích cực sản xuất các phim tài liệu, phóng sự, chuyên đề về những sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam hiện nay.

- Các kênh VTV4, VTC10 chủ động lồng ghép các nội dung tin, bài, phim ảnh về hội nhập trong các chương trình phát sóng của mình tại địa bàn nước ngoài.

- Khuyến khích các báo điện tử, các trang thông tin điện tử có uy tín, đông lượt truy cập truyền tải thông tin bằng nhiều ngôn ngữ tham gia thực hiện Kế hoạch tuyên truyền hội nhập này thông qua việc thường xuyên đưa tin bài, xây dựng bản tin, chuyên đề, chuyên mục về hội nhập, tổ chức tọa đàm, giao lưu, bàn tròn trực tuyến, lập fanpage trên các mạng xã hội có đông người sử dụng về chủ đề hội nhập, xây dựng các website riêng biệt, tạo đường liên kết đến các website chuyên ngành để tận dụng xu thế ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng của cộng đồng

- Các cơ quan thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hội nhập và tăng thời lượng thông tin tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, giao ban... tại các bộ, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Tích cực và chủ động trong việc tham gia các diễn đàn, chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế lớn, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong Cộng đồng quốc tế.

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về cam kết của Việt Nam trong các hiệp định Việt Nam tham gia cho các nhóm đối tượng khác nhau, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội.

4. Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế ở các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

5. Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, nhà báo, đội ngũ tuyên truyền viên về hội nhập quốc tế, về các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết, về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế lớn.

6. Xây dựng cổng thông tin, cơ sở dữ liệu, chuyên trang, chuyên mục nhằm cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do để các cơ quan bộ, ngành, tổ chức, các cơ quan truyền thông báo chí, các đối tượng cần nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề cụ thể về hội nhập có thể khai thác và sử dụng.

7. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về tiềm năng, cơ hội, kết quả hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam trên các lĩnh vực, giải thích và làm rõ các cam kết trong các thỏa thuận thương mại tự do. Các hình thức gồm: xuất bản sách, sản xuất phim, phóng sự, tài liệu, phát hành áp phích, sổ tay, tờ rơi tuyên truyền...

8. Tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí viết về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, các cuộc thi ảnh, phim phóng sự, tài liệu và tổ chức triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề về hội nhập.

9. Tổ chức phát hành bộ tem bưu chính nhân các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020 do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Căn cứ ngân sách được giao, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Huy động từ các nguồn tài trợ khác, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công trách nhiệm giữa các Bộ, ngành, địa phương:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020.

- Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các trang thông tin điện tử có uy tín và hệ thống thông tin cơ sở để bảo đảm thực hiện các mục tiêu tuyên truyền theo Kế hoạch, tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

- Xây dựng cổng thông tin, cơ sở dữ liệu, chuyên trang hoặc chuyên mục cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do cho các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, các cơ quan truyền thông báo chí, các đối tượng cần nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề cụ thể về hội nhập có thể khai thác và sử dụng.

- Tổ chức các cuộc thi, triển lãm sách, ảnh, tư liệu, xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, phim tài liệu, phóng sự, chuyên đề để tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, về APEC, ASEAN, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, các tiềm năng và kết quả hội nhập của Việt Nam trên các lĩnh vực.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế ở các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương.

- Hàng năm, tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật để rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả cho các năm tiếp theo.

2. Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các nước, các tổ chức, diễn đàn, hội nghị quốc tế; các sự kiện đối ngoại lớn do Việt Nam đăng cai chủ trì liên quan đến APEC, ASEAN và các tổ chức quốc tế và khu vực khác.

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

3. Bộ Công Thương:

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về Cộng đồng kinh tế ASEAN và các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương đã hoàn tất trong giai đoạn 2015 - 2016 và các hiệp định đang đàm phán và dự kiến ký kết trong thời gian tới.

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực kinh tế, lưu ý các thông tin chuyên đề phù hợp với các đối tượng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cụ thể.

- Chủ trì tổ chức sự kiện vinh danh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nhập quốc tế.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí về việc thực hiện “Chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Đề án về hợp tác ASEAN sau năm 2015 của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN” và các tình hình tham gia kí kết và thực hiện các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương trong giai đoạn 2017 - 2020.

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực lao động, văn hóa, xã hội.

5. Bộ Tài chính:

- Phối hợp trong cung cấp thông tin, tuyên truyền liên quan đến vấn đề thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại trong khuôn khổ các FTA mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết.

- Bộ Tài chính chủ trì bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phát sinh mới, không trùng lắp với các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mang tính thường xuyên và thuộc Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020 trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương có liên quan.

6. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp để thông tin sâu rộng về các vấn đề hội nhập quốc tế.

- Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền này, các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch tuyên truyền của cơ quan mình.

7. Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức tham gia trực tiếp vào các hoạt động hội nhập quốc tế tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Danh mục hoạt động cho từng năm để thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong khuôn khổ Kế hoạch thông tin, tuyên truyền các sự kiện quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan truyền thông, báo chí và mọi người dân tham gia vào quá trình triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác phổ biến thông tin về hội nhập trên trang tin điện tử của cơ quan mình, cần chủ động thông báo cho báo chí về kế hoạch tổ chức hoặc tham gia các hoạt động về hội nhập quốc tế, kịp thời cung cấp thông tin, thông cáo báo chí đầy đủ cho báo chí trước và sau các sự kiện.

- Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, ngành và địa phương, đồng thời huy động từ nguồn vốn khác theo quy định pháp luật để tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website