Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung phụ lục III và phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải…
  • Sửa đổi, bổ sung phụ lục III và phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải…
  • 24/2017/TT-BGTVT
  • Thông tư
  • Giao thông - Vận tải
  • 28/07/2017
  • 01/10/2017
  • Bộ Giao thông - Vận tải
  • Trương Quang Nghĩa
Nội dung:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:24/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC III VÀ PHỤ LỤC V BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 43/2015/TT-BGTVT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP, PHÊ DUYỆT, THU HỒI BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 547/2013/QĐ-CTN ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước Lao động hàng hải năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu bin;

Căn cứ Sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước Lao động hàng hải năm 2006;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đăng kim Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

1. Bổ sung vào Phụ lục III các số thứ tự 15 và 16 sau số thứ tự 14 như sau:

“15. An ninh tài chính để hồi hương thuyền viên (Quy định 2.5)

Financial security for repatriation (Regulation 2.5)

16. An ninh tài chính liên quan đến trách nhiệm của Chủ tàu (Quy định 4.2)

Financial security relating to Shipowners’ liability (Regulation 4.2)”

2. Bổ sung vào Phụ lục V các số thứ tự 15 và 16 sau số thứ tự 14 như sau:

15. An ninh tài chính để hồi hương thuyền viên (Quy định 2.5)                             

Financial security for repatriation (Regulation 2.5)

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:

Measures taken by the Shipowner:

...................................................................................................................................

Tham khảo:

Reference:

...................................................................................................................................

16. An ninh tài chính liên quan đến trách nhiệm của Chủ tàu (Quy định 4.2)          

Financial security relating to Shipowners’ liability (Regulation 4.2)

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:

Measures taken by the Shipowner:

.................................................................................................................................

Tham khảo:

Reference:

...................................................................................................................................

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kim Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Trương Quang Nghĩa

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

08 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến.

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

(ĐCSVN) - Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp được giảm 50% từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí này được thu theo mức thông thường.

Nghiêm cấm tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Liên kết website