Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu
  • Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu
  • 1782/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đất đai - Nhà ở
  • 12/11/2017
  • 12/11/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-TTg

Hà Nội, ngà12 tháng 1năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/QĐ-TTg NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về Chủ trương đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ tnh số 964/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7748/TTr-BKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017 về việc thẩm định Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy hoạch Tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu tại Điều 1 - Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung số dân bị ảnh hưởng phải di chuyển:

Tổng số hộ dân phải di chuyển, tái định cư: 2.009 hộ/8.467 khẩu.

2. Điều chỉnh, bổ sung phương án tái định cư:

a) Tái định cư tập trung: Tổng số có 08 khu, 17 điểm, tái định cư cho 1.833 hộ/7.812 khẩu. Trong đó:

- Tái định cư tập trung nông thôn: 06 khu, 14 điểm, tái định cư cho 1.539 hộ/6.653 khẩu, cụ thể: Khu tái định cư Mường Tè: 02 điểm, 446 hộ/1.861 khẩu tái định cư: Khu tái định cư Nậm Khao: 02 điểm, 192 hộ/854 khẩu tái định cư; Khu tái định cư Can Hồ: 02 điểm, 237 hộ/1.049 khẩu tái định cư; Khu tái định cư Mường Mô: 06 điểm, 540 hộ/2.219 khẩu tái định cư; Khu tái định cư mặt bằng công trường nhà máy thủy điện Lai Châu: 01 điểm, 43 hộ/149 khẩu tái định cư; Khu tái định cư Huổi Mắn: 01 điểm, 81 hộ/521 khẩu tái định cư.

- Tái định cư tập trung đô thị: 02 khu, 03 điểm, tái định cư cho 294 hộ/1.159 khẩu (tăng 06 hộ so với quy hoạch tổng thể), cụ thể: Khu tái định cư thị trấn Mường Tè: 02 điểm, 237 hộ/955 khẩu tái định cư; Khu tái định cư thị trấn Nậm Nhùn: 01 điểm, 57 hộ/204 khẩu tái định cư.

b) Tái định cư xen ghép: 06 hộ/40 khẩu tái định cư.

c) Tái định cư tự nguyện: 03 điểm, 170 hộ/615 khẩu tái định cư.

3. Điều chỉnh đầu tư hạ tầng khu, điểm tái định cư:

a) Các hạng mục do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư:

- Đường tránh ngập tỉnh lộ 127 từ Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma: Đầu tư xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài L = 101,8 km theo tiêu chuẩn giao thông cấp V miền núi.

- Dự án di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Lai Châu (bao gồm cả đầu tư xây dựng kho bảo quản hiện vật dân tộc học tỉnh Lai Châu).

- Dự án đường nối khu tái định cư thị trấn với thị trấn Mường Tè.

b) Các hạng mục do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 188 dự án, gồm:

- San ủi mặt bằng, rãnh thoát nước, đường nội bộ: Đầu tư 16 dự án san ủi mặt bằng, rãnh thoát nước, đường nội bộ với tổng diện tích 197,5 ha.

- Giao thông: Đầu tư 41 dự án, bao gồm: Các tuyến đường liên xã, đường đến khu, điểm tái định cư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, B: 25 dự án, tổng chiều dài 94,2 km (tăng 35,2 km so với Quy hoạch tổng thể); các tuyến đường giao thông nội đồng, công vụ, đường ra nghĩa địa, đường xuống bến đò, cầu: Đường giao thông nội đồng, công vụ, đường xuống bến đò: 14 dự án với tổng chiều dài 75,8 km (giảm 79,2 km); cầu: 02 dự án cầu.

- Thủy lợi: Đầu tư 15 dự án trong đó: 13 dự án thủy lợi phục vụ ổn định sản xuất các khu, điểm tái định cư với tổng diện tích tưới khoảng 374,7 ha lúa; 01 tuyến kè bảo vệ khu dân cư tái định cư thị trấn Mường Tè và 01 tuyến kè bảo vệ mặt bằng dân cư điểm tái định cư Nậm Khao.

- Điện sinh hoạt: Đầu tư 17 dự án với chiều dài 86,9 km và đường dây 35 KV, 41 km đường dây 0,4 KV đảm bảo cấp điện gia đình cho 1.911 hộ và các công trình phúc lợi.

- Nước sinh hoạt: Đầu tư 15 dự án cấp nước sinh hoạt, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 1.817 hộ và các công trình phúc lợi với quy mô: Đầu mối, bể lọc, bể lắng, tuyến ống và đồng hồ đo nước.

- Các công trình kiến trúc công cộng: Đầu tư 64 dự án thực hiện các hạng mục công trình công cộng phục vụ tái định cư gồm: Trụ sở xã; trường, lớp học các cấp; trạm y tế; nhà văn hóa với tổng diện tích khoảng 26.934 m2.

- Các kết cấu hạ tầng khác: Đầu tư 20 dự án khu nghĩa địa, khu xử lý rác thải.

4. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư: 5.405,68 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay, thuế VAT).

b) Phần vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư: 2.405,68 tỷ đồng, bao gồm:

- Đường tránh ngập tỉnh lộ 127 từ Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma: 1.681,9 tỷ đồng.

- Dự án di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Lai Châu (bao gồm cả đầu tư xây dựng kho bảo quản hiện vật dân tộc học tỉnh Lai Châu): 13,1 tỷ đồng.

- Lập Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư: 5,4 tỷ đồng.

- Lãi vay phần vốn bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu và đầu tư đường giao thông: 580,77 tỷ đồng.

- Đường nối khu tái định cư thị trấn với thị trấn Mường Tè: 112,734 tỷ đồng.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu vùng ngập lòng hồ tỉnh Điện Biên là 98 ha (dọc suối Nậm Pồ) với giá trị 5,33 tỷ đồng.

- Chi phí khảo sát, thiết kế và thi công di chuyển đường dây 35kV trong phạm vi thi công dự án giao thông tránh ngập (Can Hồ - Mường Tè - Pắc Ma): 6,439 tỷ đồng.

c) Phần vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư: 3.000,0 tỷ đồng (tăng 668,9 tỷ đồng so với Quy hoạch tổng thể đã duyệt), trong đó:

- Bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 1.119,7 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm tái định cư: 1.835,214 tỷ đồng.

- Chi phí khác: 10,9052 tỷ đồng.

- Chi phí dự phòng: 34,18 tỷ đồng.

5. Điều chỉnh bổ sung thời gian hoàn thành Quy hoạch tổng thể: Hoàn thành thực hiện Quy hoạch tổng thể trong năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ:

- Các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tiếp tục được thực hiện theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu báo cáo; tính đúng, tính đủ và hiệu quả đầu tư đối với các hợp phần, hạng mục được điều chỉnh, bổ sung đầu tư và chỉ thực hiện các hạng mục, nội dung đầu tư trong quy hoạch và trong tổng mức vốn đầu tư phân bổ cho các chủ đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓTHỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, có dịch vụ - công nghiệp hiện đại

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website