Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 8 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2017
  • Về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 8 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2017
  • 1872/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 24/11/2017
  • 24/11/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1872/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 10 VÀ MƯA LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TỪ GIỮA THÁNG 8 NĂM 2017 ĐẾN ĐẦU THÁNG 10 NĂM 2017

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Tờ trình số 127/TWPCTT ngày 10 tháng 10 năm 2017), Bộ Tài chính (Công văn số 13917/BTC-NSNN ngày 17 tháng 10 năm 2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 550 tỷ đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 để hỗ trợ 15 địa phương, gồm: Hà Tĩnh 135 tỷ đồng (đã bao gồm 40 tỷ đồng được hỗ trợ trực tiếp theo văn bản số 445/TB-VPCP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ), Quảng Bình 70 tỷ đồng, Thanh Hóa 45 tỷ đồng, Nam Định 35 tỷ đồng, Quảng Trị 30 tỷ đồng, Ninh Bình 30 tỷ đồng, Thái Bình 15 tỷ đồng, Hải Phòng 15 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 15 tỷ đồng, Nghệ An 65 tỷ đồng, Hà Giang 30 tỷ đồng, Bắc Kạn 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 15 tỷ đồng, Lào Cai 10 tỷ đồng và Hòa Bình 10 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ dân sinh (gia đình có người chết, bị thương, nhà đổ, sập, trôi) và tập trung khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, công trình thủy lợi, đê kè, đập... như đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại Tờ trình số 127/TWPCTT ngày 10 tháng 10 năm 2017. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; đồng thời tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định. Trường hợp đề nghị hỗ trợ bằng hiện vật (giống cây trồng, vật nuôi), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia theo quy định.

c) Việc hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà bị sập, trôi,... do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

d) Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Trị, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Thực hiện phương châm "động" và "mở" trong quy hoạch cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ.

Năm 2023, Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023...

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

Liên kết website