Quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội
  • Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội
  • 1925/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 30/11/2017
  • 30/11/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vương Đình Huệ
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1925/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi, trụ sở công ty cổ phần:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần.

- Tên giao dịch quốc tế: Hanoi trade join stock corporation.

- Tên viết tắt: Hapro.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Trụ sở giao dịch: Số 11B phố Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : (024) 38267984

- Fax : (024) 39288407

- Email : hapro@haprogroup.vn

- Website : www.haprogroup.vn

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty cổ phần

Tổng công ty Thương mại Hà Nội sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Thương mại Hà Nội trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Thương mại Hà Nội đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa:

Kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ, cơ cấu cổ phần và giá khởi điểm:

a) Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 2.200.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ đồng).

- Số lượng cổ phần: 220.000.000 cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

b) Cơ cấu vốn điều lệ:

- Nhà nước không nắm giữ cổ phần;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 75.926.000 cổ phần, chiếm 34,51 % vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 143.000.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

c) Giá khởi điểm: Giá khởi điểm chào báo bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Hapro là 12.800 đồng/01 cổ phần.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước khi không bán hết cổ phần theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 630 người;

- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 550 người;

- Tổng số lao động dôi dư: 80 người (trong đó có 79 người lao động dôi dư sắp xếp theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và 01 viên chức tinh giảm theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế)

8. Chi phí cổ phần hóa: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Thương mại Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Cổ đông chiến lược: Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo tiêu chí, phương án đã được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Quyết định các nội dung quy định tại khoản 5, khoản 87 khoản 9 Điều 1 Quyết định này.

- Chỉ đạo Tổng công ty Thương mại Hà Nội công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa; tổ chức, triển khai thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Chịu trách nhiệm về Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Thương mại Hà Nội; phối hợp với Bộ Tài chính, chỉ đạo Tổng công ty Thương mại Hà Nội, xử lý tồn tại về tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần xử lý những tồn tại về tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Tổng công ty Thương mại Hà Nội xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Thương mại Hà Nội đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Vương Đình Huệ

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website