Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • 41/2017/TT-BYT
  • Thông tư
  • Y tế - Sức khỏe
  • 09/11/2017
  • 31/12/2018
  • Bộ Y tế
  • Phạm Lê Tuấn
Nội dung:

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Lê Tuấn

 

---------

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Thông t
ư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ

1. Quyết định số 2244/2002/QĐ-BYT ngày 04/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định điều kiện vệ sinh, an toàn đối với cơ sở chế biến thịt và sản phẩm thịt.

2. Quyết định số 1113/2003/QĐ-BYT ngày 04/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS)".

3. Quyết định số 08/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Chương trình hành động giám sát HIV/AIDS theo dõi, đánh giá chương trình.

4. Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược.

5. Thông tư số 17/2009/TT-BYT ngày 25/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

6. Thông tư số 44/2013/TT-BYT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung bụi phổi Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định.

7. Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 16/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

II. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định bãi bỏ

1

Thông tư số11/2001/TT-BYTngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

a) Khoản 1 Mục II; cácĐiểm a, b, d và cụm từ "HIV/AIDS" tại Điểm c Khoản 2 Mục II;

b) Điểm b Khoản 3 Mục II (trừ các cụm từ sau: "Hệ thống công tắc đèn đặt bên ngoài phòng xoa bóp"; "Không có hệ thống khóa và chốt bêntrong phòng”; "Không được sử dụngbất cứ phương tiện thông tin nào đểthông báo vào phòng xoa bóp").

c) Điểm c, d, f Khoản 3 Mục II

2

Thông tư số09/2011/TT-BYTngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trịbằng thuốckháng HIV

Các Khoản 1, 2, 3 Điều 4

3

Thông tư số41/2011/TT-BYTngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

a) Khoản 3 Điều 3;

b) Các Điều 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 và từ Điều 18 đến Điều 40;

c) Điểm b Khoản 1 Điều 42;

d) Khoản 3 Điều 42

4

Thông tư số14/2013/TT-BYTngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe

a) Các Điều 9, 12, 13;

b) Khoản 2 và 3 Điều 11

5

Thông tư số46/2013/TT-BYTngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

Điều 5

6

Thông tư số41/2015/TT-BYTngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYTcủa Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Cụm từ "định hướng chuyên khoa hoặc" tại Khoản 3 Điều 1;

b) Khoản 2, 3, 4 Điều 7 Thông tư41/2011/TT-BYTcủa Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sửa đổi,bổ sung tại Khoản 9 Điều 1;

c) Các Khoản 1, 2, 3 Điều 25a của Thông tư số41/2011/TT-BYTngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được bổ sung tại Khoản 14 Điều 1;

d) Khoản 18 Điều 1 (trừ Phụ lục 4b);

đ) Các Khoản 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 Điều 1

7

Thông tư số57/2015/TT-BYTngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số10/2015/NĐ-CPngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Khoản 1 Điều 30

8

Thông tư liên tịch số18/2012/TTLT-BYT-BGTVTngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

Điểm a Khoản 1 Phụ lục quy định điều kiện cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

9

Thông tư liên tịch số24/2015/TTLT-BYT-BGTVTngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe

a) Khoản 1 Điều 6;

b) Các Điều 7 và 8

  

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
42/2017/TT-BYT
13/11/2017
28/12/2017

Không quá 24 người ở các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Liên kết website