Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 7/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là khu công nghệ thông tin tập trung
  • Công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là khu công nghệ thông tin tập trung
  • 1967/QĐ-TT
  • Quyết định
  • Thông tin - Truyền thông
  • 07/12/2017
  • 07/12/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG LÀ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là khu công nghệ thông tin tập trung với các nội dung sau:

1. Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng có quy mô 10.885,6 m2 bao gồm 02 tòa nhà tại địa chỉ: Số 02 và 15 đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ranh giới địa lý Công viên phần mềm Đà Nẵng được xác định tại các văn bản: Giấy chứng nhận Quyền quản lý, sử dụng nhà đất số 069222 cấp ngày 05 tháng 01 năm 2004; Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2004 về phê duyệt điều chỉnh và bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng (Cơ sở II); Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu đỗ xe ngầm tại khu vực Trung tâm hành chính thành phố (Bạch Đằng - Trần Phú - Quang Trung - Lê Văn Duyệt) của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng có chức năng tập trung các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin.

3. Chính sách ưu đãi và nguồn vốn đầu tư đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng:

a) Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật;

b) Ngân sách nhà nước (của trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được ưu tiên vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng và các tổ chức tín dụng khác để đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng.

4. Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định; phù hợp theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và các quy định khác của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các thủ tục, áp dụng chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng;

c) Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý và phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng thực hiện việc đầu tư, xây dựng mở rộng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Điều 2. Bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
37/2017/TT-BTTTT
07/12/2017
23/01/2018
50/2017/QH14
14/11/2017
14/11/2017

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website