Quyết định số 2278/QĐ-TTg, ngày 16/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam” do ADB tài trợ
  • Về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam” do ADB tài trợ
  • 2278/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Khác
  • 16/12/2015
  • 16/12/2015
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Hoàng Trung Hải
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2278/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “ĐẦU TƯ VÀO VỐN TỰ NHIÊN VÀ GIAO THÔNG BỀN VỮNG TRONG KHU VỰC GMS-NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM” DO ADB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và ngun vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 10298/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực “Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, với những nội dung cụ thể sau:

a) Tng quan về Dự án:

- Dự án có tổng giá trị là 800.000 USD được thực hiện tại các nước GMS; nguồn vốn nghiên cứu thí điểm thực hiện tại Việt Nam là 360.000 USD, gồm:

+ Vốn ADB viện trợ không hoàn lại và trực tiếp quản lý: 330.000 USD;

+ Vốn đối ứng: Đóng góp vốn đối ứng bng tiền mặt và hiện vật (văn phòng làm việc, nhân sự quản lý và theo dõi dự án, cơ sở hạ tầng v.v...) tương đương 30.000 USD do Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các nước tham gia thực hiện Dự án: Việt Nam và Mi-an-ma (các nước khu vực GMS).

- Cơ quan đầu mối phía Việt Nam: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Mục tiêu, nội dung các hoạt động chính của Dự án:

- Mục tiêu: Hỗ trợ thí điểm nghiên cứu các tác động kinh tế và xã hội của dự án đầu tư đường bộ, vai trò của thiết kế cơ sở hạ tầng thông minh và những cơ hội đối với đầu tư vốn tự nhiên.

- Nội dung:

+ Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam quản lý các danh mục đầu tư thuộc khung đầu tư tiểu vùng (RIF), đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh thông qua lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào thiết kếDự án và đầu ra của Dự án.

+ Tiến hành đánh giá tài nguyên thiên nhiên của dự án giao thông trong RIF để hỗ trợ giải quyết các vấn đề: các sinh cảnh ưu tiên có thể bị ảnh hưởng và lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái có thể hỗ trợ thiết kế dự án; cách thức thiết lập công cụ phân tích không gian đa tiêu chí của trung tâm hoạt động môi trường nhằm lồng ghép, sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái như một công cụ áp dụng để đánh giá các dự án RIF; phổ biến hướng dẫn trong lĩnh vực đầu tư vận tải đường bộ ở Việt Nam, lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình thiết kế và ra quyết định; xây dựng lộ trình lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào Kế hoạch đầu tư trung hạn; tăng cường quan hệ đối tác vốn tự nhiên.

+ Tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, bao gồm lộ trình hỗ trợ lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào các kế hoạch đầu tư trung hạn quốc gia và quy hoạch ngành liên quan.

- Kết quả chủ yếu:

+ Nâng cao năng lực đánh giá, quản lý danh mục đầu tư thuộc RIF trong khuôn khổ hợp tác GMS về lộ trình hỗ trợ lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào các kế hoạch đầu tư trung hạn quốc gia, quy hoạch ngành liên quan;

+ Chia sẻ và tăng cường các kiến thức và mạng lưới đối tác trong việc lượng giá kinh tế dịch vụ hệ sinh thái.

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến từ tháng 11/2015-2016 (sau khi Chính phủ các nước GMS có thư không phản đối).

Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan và ADB tham gia thực hiện nghiên cứu thí điểm này cùng các nước GMS.

Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đầu mối và quản lý về Chương trình hợp tác kinh tếTiểu vùng Mê Công mở rộng gửi thư “không phản đối” tới ADB và khẳng định Việt Nam tham gia thực hiện Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Hoàng Trung Hải

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
125/2015/NĐ-CP
04/12/2015
26/01/2016

Ban Bí thư quy định về cách thức sử dụng cờ Đảng

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu sử dụng cờ Đảng đúng mục đích, quy cách, phù hợp với tính chất sự kiện; tuyệt đối không sử dụng cờ Đảng hỏng, sờn, rách, xuống màu, bong tróc. Vị trí, địa điểm treo cờ Đảng cần bảo đảm mỹ quan, trang trọng, đồng bộ với không gian chung; tuyệt đối không để lá cờ chạm đất.

Người đứng đầu cơ quan chủ quản không được kiêm giữ chức giám đốc NXB

(ĐCSVN) - Người đứng đầu cơ quan chủ quản NXB không được kiêm giữ chức vụ người đứng đầu NXB; lãnh đạo NXB này không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo NXB khác.

Người đứng đầu cơ quan báo chí không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Liên kết website