Quyết định số 425/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016 - 2020)
  • Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016 - 2020)
  • 425/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Quốc phòng - An ninh
  • 18/03/2016
  • 18/03/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:425/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN 5 NĂM (2016 - 2020)


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2016 - 2020).

Nguồn ngân sách bảo đảm cho công tác tìm kiếm cứu nạn thực hiện theo Quyết định số118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa và Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

-------------------


KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN 5 NĂM 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhm cụ thể hóa các nội dung được xác định tại Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 làm cơ sở để chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

a) Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.

b) Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp, Điều hành thực hiện công tác Phòngchống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ, ngành, địa phương đảm bo kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

cChỉ đạcác Bộngành, địa phương kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương theQuyết định số 1041/QĐ-TTgngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện làm chủ các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mới; thường xuyên luyện tập, diễn tập theo phương án, kế hoạch nâng cao trình độ, khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự ccho các lực lượng.

đ) Đổi mớhình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, làm chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cố và hoạt động ứng phó.

e) Tập trung đầu tư cho các dự án trọng Điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 được phê duyệt.

g) Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

h) Tăng cường công tác kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009, số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.

2. Nhiệm vụ cụ thể: (Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền để giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch Công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm 2016- 2020 tại Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Cấp phê duyệt

Ghi chú

I

XÂY DỰNG, CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCN

1

Nghị định của Chính phủ Quy định tổ chức về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

-Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2016-2017

Chính phủ

Theo Quyết định số224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015

2

Nghị định ca Chính phủ về chế độ, chính sách đối vớilực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, các kíp trực và lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố vàỦyban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

-Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các Bộ, ngành liên quan.

2016-2018

Chính phủ

 

3

Nghị định quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và một số Bộ, ngành liên quan

2016-2018

Chính phủ

 

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kếhoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố điện hạt nhân

Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học & Công nghệ, Tập đoàn Điện lực VN, và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2016-2018

Thủtướng Chính phủ

Thực hiện theo Khoản 3 Điều 40 Nghị định70/2010/NĐ-CPngày 22 tháng 6 năm 2010

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chia sẻ thông tin cấp quốc gia giữa Trung tâm Quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn vớicơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm

Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

Văn phòng Chính phủ, Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứunạn các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2017-2018

Thủtướng Chính phủ

Thực hiện theo Quyết đnh158/2008/QĐ-TTgngày 02 tháng 12 năm 2008

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều hành, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2017

Thủtướng Chính phủ

 

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số118/2008/QĐ-TTgngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan

2016

Thủtướng Chính phủ

 

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động, tiếp nhận và xử lý của hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn sử dụng số điện thoại 112

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2017-2018

Thủtướng Chính phủ

Theo Quyết đnh số226/QĐ-TTgngày 04 tháng 02 năm 2016

9

Thông tư Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Thông tư số92/2009/TT-BTCngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TKCN, ứng phó thiên tai, thảm ha

Bộ Tài chính

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan

2016

Bộ Tài chính

 

10

Đề án Hệ thng cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn từ Trung ương đến địa phương.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2019-2020

Chính phủ

 

11

Đề án trang phục cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, Các Bộ, ngành có liên quan

2016

Thủtướng Chính phủ

 

12

Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thành lập Quỹ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan

2016-2017

Thủtướng Chính phủ

 

13

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia theo 12 tình huống cơ bản theo Quyết định số1041/QĐ-TTgngày 24 tháng 6 năm 2014 và Quyết định224/QĐ-TTgngày 12 tháng 02 năm 2015

Các Bộ, ngành chỉ huy các tình huống

Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan.

2016

Chủ tchỦyban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

 

14

Xây dựng kế hoạch hợp tácquốc tếvới các nước AESAN và kế hoạch triển khai thực hiện Công ước SAR 79 giai đoạn 2 (2017 - 2020)

Bộ Giao thông vậntải

y ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ, ngành có liên quan

2016

Chủ tchỦyban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

 

II

XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCN

1

Bsung, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành và địa phương.

Các Bộ, ngành và địa phương

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Thường xuyên

 

Chỉ đạo, đôn đốc kiện toàn, bổ sung

2

Củng cvà hoàn thiện cơ chế phi hợp, Điều hành thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm kịp thời thiết thực hiệu quả.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

3

Kiện toàn tchức và bổ sung lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm trong ứng phó sự cố, thiên tai, tai nạn, thảm họa các cơ quan, đơn vị cơ sở của các Bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Thường xuyên

 

 

4

Xây dựng đơn vị đơnvịchuyên trách, kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nn

 

 

 

 

 

a)

Xây dựngmột sốđơn vị công binh kiêm nhiệm tìm kiếm cứunạn, ứng cứu sập đcông trình

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

2016

 

 

b)

Xây dng các Trạm phihợptìm kiếm cứu nn Cô Tô, Song TTây,Côn Đảo, ThChu, Hòn Khoai

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và một số Bộ, ngành, địa phương có liên quan

2018-2020

 

 

c)

Xây dựng mt số đơn vị của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy; chữa cháy và cu hộ cứu nạn

Bộ Công an

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

2016-2020

 

 

III

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO

1

Đào tạo, hun luyện trong nước

 

 

 

 

 

a)

Đào tạo nhân viên Điều khiển phương tiệnthủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương (dự kiến 30 khóa/1.200 học viên)

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành có liên quan

Hàng năm

 

Tại Trường Cao đng nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa 1,2/Cục Đường thủy nội địa/BGTVT và một số đơn vị thuc BQP

b)

Huấnluyện nâng cao Điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

c)

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

Tại Trung tâm quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không

d)

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển cho cán bộ chính quyền, chỉ huy quân sự, biên phòng các địa phương ven biển

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

Tại Trung tâm quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển

đ)

Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm và tổ chức cáclớp tập huấn, tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm các tỉnh, thành phố ven biển

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

Tại 03 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực và một số địa phương ven biển

e)

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng cháy, chữa cháy của các Bộ, ngành

Bộ Công an

Các Bộ, ngành

Hàng năm

 

Tại Trường Đại học phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an.

g)

Huấn luyện ứng cứu sập đổ công trình cho các cán bộ kiêm nhiệm của các quân khu và Binh chủng Công binh

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Hàng năm

 

 

h)

Huấn luyện ứng phó sự cHóachất độc xạ, sinh học cho các lực lượng kiêm nhiệm tại 03 Trung tâm ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ, sinh học: Bc, Trung, Nam

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Hàng năm

 

Tại các Trung tâm của Binh chủng Hóa học

i)

Huấn luyện 05 Đội Hỗ trợ nhân đạo và Cứutrợ thiên tai tham gia Hiệp đnh ASEAN

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Hàng năm

 

 

k)

Huấn luyện cấp cứu mỏ cho lực lượng kiêm nhiệm của các mỏ/Tập đoàn Than khoáng sản Vit Nam

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Hàng năm

 

 

2

Đào tạo, huấn luyện tại nước ngoài

 

 

 

 

 

a)

Huấn luyện ứng cứu sự cố sập đcông trình và tìm kiếm cứu nạn đô thị tại Singapor.

y ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

b)

Huấn luyệnng phó sự cố tràn dầu và môi trường biển ti Nht Bản.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

c)

Tập hun trao đổichuyên môn (SMEE) thường niên trong khuôn khổ Tuyên bố Chương trình đối tác bang (SPP) với Vệ binh Oregon (Hoa Kỳ)

y ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành liên quan

Hàng năm

 

 

d)

Tập huấn ứng phó sự cố hóa chất và sự cố dưới lòng đất tại Austraylia

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành liên quan

Hàng năm

 

 

đ)

Đào tạo về lĩnh vực quản lý và ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn tại Học viện Phòng thủ dân sự: Liên bang Nga.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2017-2020

 

 

3

Din tập, hội thao

 

 

 

 

 

a)

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập ứng phó động đất.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan

2017

 

 

b)

Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Quân khu 4 tổ chức diễn tập ứng phó với bão, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2016

 

 

c)

Diễn tập phòng chống lụt, bão, lũ quét, sạt lở đất; phòng chống cháy nổ, cháy rừng (cấp tỉnh)

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2016-2020

 

 

d)

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu giàn khoan dầu khí

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2017

 

 

đ)

Diễn tập khn nguy cứu nạn tại các cảng Hàng không, sân bay.

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2016-2020

 

 

e)

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòanhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư

Bộ Công an

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

g)

Phối hợp với Hoa Kỳ tổ chức diễn tập ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo trên bản đồ và ngoài thực địa

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng

2016-2017

 

2016: Diễn tập trên bản đồ; 2017: Diễn tập ngoài thực địa

h)

Tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước ASEAN và ARF.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành

2017, 2019

 

 

4

Xây dng hệ thng tài liệu đào tạo, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.

 

Biên soạn, chỉnhlý,bổ sung tài liệu, giáo trình huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đường biển, đường không, ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc, xạ, sinh học

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2016-2018

 

 

IV

ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCN

1

Đầu tư xây dựng cơ bản theo QĐ số224/QĐ-TTgngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quyết định1041/QĐ-TTgngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020

 

 

 

 

 

a)

Thực hiện đầu tư các dự án chuyển tiếp, hoàn thành.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2016-2020

 

 

b)

Đầu tư các dự án mở mới.

 

 

 

 

 

-

Trạm tìm kiếm cứu nạn Cô Tô (Quảng Ninh), Song Tử Tây (Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hòn Khoai (Cà Mau)

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2018-2020

 

 

-

Xây dựng Trung tâm Quốc gia đào tạo và thao trường tổng hợp huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn

Bộ Quốc phòng

y ban Quc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2016

 

 

-

Dự án đu tư xây dựng Trạm xử lý dầu sau thu gom tại Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

2017-2020

 

 

2

Mua sắm, sản xuất trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng đã được phê duyệt theo Quyết định số224/QĐ-TTgngày 12 tháng 02 năm 2015.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

2016-2020

 

 

3

Rà soát phương tiện trang, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa theo Chỉ thị số03/CT-TTgngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương liên quan

2016-2020

 

Theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg

V

HỢP TÁC QUỐC T

1

Hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bang Oregon trao đổi về kết quả hợp tác về quản lý thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Hàng năm

 

Thực hiện theo Tuyên bố chung và Chương trình khung

2

Hp tác với Liên bang Nga tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực quản lý và ứng phó thảm họa - tìm kiếm cứu nạn tại Học viện Phòng thủ dân sự Liên bang Nga.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

2017-2020

 

Thực hiện theo bản Ghi nhớ giữa hai bên.

3

Hợp tác Singapore tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực ứng cứu sập đcông trình và tìm kiếm cứu nn đô th.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành liên quan

2017-2020

 

 

4

Tham gia hội thảo xây dựng kế hoạch và chun bị cho diễn tập ARF-DIREX 2017

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan

2016-2017

 

 

5

Hợp tác nghiên cứu nguồn nhân lực, trang bị quản lý và ứng phó bức xạ hạt nhân tại Nhật Bản, Nga, Pháp

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành liên quan

Hàng năm

 

 

6

Trao đổi thông tin, huấn luyện, diễn tập, ứng phó thiên tai và các sự cố với các nước trong khối ASEAN & AR

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

7

Hợp tác lĩnh vực ứng phó sự cốtràn dầu và tìm kiếm cứu nạn vi Philippin, Campuchia và Thái Lan

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

8

Hợp tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu với ASEAN

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cu nạn, các Bộ, ngành liên quan

 

 

 

9

Đàm phán với Singapore và Cam-pu-chia vký văn bản phối hp tìm kiếm cứu nạn đường không

Bộ Giao thông vậntải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứunạn, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao

2016-2017

 

 

10

Thực hiện các nguồn đầu tư và hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ, ngành liên quan

2016-2020

 

 

VI

CÔNG TÁC KIỂM TRA

1

Kiểm tra thực hiện các Quyết định số76/2009/QĐ-TTgngày 11 tháng 5 năm 2009 và1041/QĐ-TTgngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và việc chấp hành các văn bản quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn đối với một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị chuyên trách và các Trạm tìm kiếm cứu nn đảo xa.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan

Hàng năm

 

Hàng năm có kế hoạch kiểm tra cụ thể. Riêng năm 2016 sẽ tiến hành kiểm tra tại các tỉnh: Điện Biên, Ninh Thuận, Sóc Trăng và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

2

Kim tra việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn; giám sát, thực hiện đầu tư các dự án; quản lý, sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đối với một sBộ, ngành địa phương và đơn vị chuyên trách.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan

Hàng năm

 

3

Kiểm tra các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

VII

TCHỨC HỘI NGHỊ

1

Hội nghị các thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan

Hàng năm

 

Thực hiện theo Quyết định số445/QĐ-UBngày 04 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc Banhành Quy chế làm việc Ủy ban Quốc giaTìm kiếmCứu nạn

2

Hội nghị các trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành Trung ương, Trưởng Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Kết hợp hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn)

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

3

Hội nghị giao ban với các cơ quan Thường trực PCTT - TKCN ca các Bộ, ngành, các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc các Bộ, ngành

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ các Bộ, ngành liên quan

Hàng quý

 

4

Hội nghị Sơ kết 3 năm (2016 - 2018) và Tổng kết 5 năm (2016 - 2020) về việc thực hiện Quyết định1041/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan

2018, 2020

 

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
06/2016/TT-BYT
08/03/2016
01/07/2016

08 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến.

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

(ĐCSVN) - Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp được giảm 50% từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí này được thu theo mức thông thường.

Nghiêm cấm tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Liên kết website