Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo trụ sở làm việc Trung ương Hội nông dân Việt Nam tại Hà Nội
  • Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo trụ sở làm việc Trung ương Hội nông dân Việt Nam tại Hà Nội
  • 440/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 11/04/2017
  • 11/04/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 9523/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng đại diện, nhà làm việc của các tổ chức chính trị-xã hội;

Căn cứ Văn bản số 1215/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý kiến theo yêu cầu tại Công văn số 11245/VPCP-CN ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo Trụ sở làm việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hà Nội do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý dự án, với những nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng cải tạo công trình Trụ sở làm việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục tình trạng xuống cấp và phát huy tính bền vng, hiệu quả sử dụng của công trình.

2. Quy mô đầu tư:

- Cải tạo các lớp vật liệu hoàn thiện công trình gm: Sơn lại toàn bộ ngoài nhà và một số phòng, thay thế cửa sổ, vách lấy sáng.

- Điều chỉnh công năng và mở rộng diện tích một số phòng hội thảo, hội trường, phòng họp, phòng làm việc.

- Xây dựng phòng truyền thống của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, phòng tiếp dân, phòng trưng bày, giới thiệu nông sản, kho lưu trữ, thư viện.

- Sửa chữa hệ thống hạ tầng, phụ trợ gồm: Sân, đường nội bộ; hệ thống thoát nước ngoài nhà; nhà để xe; nhà bảo vệ, chng thm mái.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 53 tỷ đồng. Được chia làm 02 giai đoạn như sau:

ạ) Giai đoạn I (2018-2020): 10 tỷ đồng.

b) Giai đoạn II (sau năm 2020): 43 tỷ đồng; được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đi vốn theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước ngành Quản lý nhà nước.

6. Địa điểm thực hiện: số 9 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:

a) Khởi công giai đoạn 2018 - 2020;

b) Hoàn thành giai đoạn 2021 - 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
02/2017/TT-BXD
01/03/2017
15/04/2017

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, có dịch vụ - công nghiệp hiện đại

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website