Quyết định số 560/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 từ nguồn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016
  • Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016
  • 560/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 24/04/2017
  • 24/04/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 560/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2017 TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa XIV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2948/BKHĐT-TH ngày 07 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, danh mục dự án quy định tại Điều 1 Quyết định này, quyết định giao Bộ Giao thông vận tải chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 cho từng dự án.

Điều 3. Căn cứ danh mục, mức vốn trái phiếu Chính phủ được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho từng dự án theo quy định tại Điều 2 Quyết định này và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm 2017.

2. Định kỳ hàng tháng, quý và cả năm gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

b) Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017.

c) Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017.

2. Bộ Tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

-------

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 560/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch TPCP các năm 2012-2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch vốn TPCP năm 2017

Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó: vốn TPCP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

16.638.035

11.350.519

6.298.832

 

Các dự án sử dụng vốn dư từ các dự án mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Theo Quyết định số1977/QĐ-TTgngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

16.638.035

11.350.519

 

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh (Km504+400 - Km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (Km514+800 - Km517+950)

Hà Tĩnh

8,79km đường phố chính thứ yếu

2016-2017

1344/QĐ-BGTVT 29/4/2016

461.981

461.981

 

2

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn)

Quảng Trị

5,9km đường cấp 3- 2 làn xe

2016-2017

1268/QĐ-BGTVT 25/4/2016

683.679

683.679

 

3

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km 1045+780, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

17,06km Cấp 3- 4 làn xe

2016-2017

982/QĐ-BGTVT 31/3/2016

760.679

760.679

 

4

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1, tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa

Cầu BTCT DƯL

2016-2017

1319/QĐ-BGTVT 28/4/2016

208.472

208.472

 

5

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt đường sắt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng với Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa

Cầu BTCT DƯL

2016-2017

1320/QĐ-BGTVT 28/4/2016

226.926

226.926

 

6

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường D4 thuộc khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An với Quốc lộ 1 cũ và đường sắt Bắc Nam, kết nối với Quốc lộ 1 mới tại Km 439+900, tỉnh Nghệ An

Nghệ An

Cầu BTCT DƯL

2016-2017

1318/QĐ-BGTVT 28/4/2016

288.010

288.010

 

7

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường tỉnh lộ 534 với đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1 và kết nối với đường tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ An

Cầu BTCT, đường cấp 3-ĐB

2016-2017

1273/QĐ-BGTVT 26/4/2016

258.337

258.337

 

8

Dự án đầu tư xây dựng 01 đơn nguyên bên phải cầu Gián Khẩu tại Km255+434,8, quốc lộ 1, tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Cầu BTCT DƯL và đường dẫn

2016-2017

1346/QĐ-BGTVT 29/4/2016

247.075

247.075

 

9

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk

26,06km đường cấp 4 - 2 làn xe

2016-2017

1313/QĐ-BGTVT 28/4/2016

574.958

574.958

 

10

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai

Gia Lai

30,32km đường cấp 4- 2 làn xe

2016-2017

1330/QĐ-BGTVT 28/4/2016

844.583

844.583

 

11

Thảm bê tông nhựa đoạn Km 116+979 - Km 121+027 để hoàn thành Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14, đoạn qua thị xã Đồng Xoài (Km 113+779,42 - Km 122+230,26), tỉnh Bình Phước thuộc dự án đường Hồ Chí Minh

Bình Phước

4,5km thảm BTN

2016-2017

3901/QĐ-BGTVT 30/12/2009;1345/QĐ-BGTVT29/4/2016

276.574

130.000

 

12

Đầu tư đoạn Chợ Mới - Chợ Chu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang

17,42km cấp 3-MN

2016-2018

1288/QĐ-BGTVT 28/4/2016

926.478

926.478

 

13

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm đường dẫn đầu cầu từ ngã ba Phú Thịnh đến Km 124+500 quốc lộ 2) thuộc đường Hồ Chí Minh

Tuyên Quang

Cầu BTCT, đường dẫn cấp 3-MN

2016-2018

985/QĐ-BGTVT 31/3/2016

 

 

 

 

- TDA1: Đầu tư xây dựng cầu Bình Ca và đường dẫn cầu từ Km4+329,7 đến đuôi mố A0 (km5+343,12) và từ đuôi mố A13 (Km5+886) đến Km8+678

 

 

 

 

358.116

358.116

 

 

- Đầu tư xây dựng đường dẫn hai đầu cầu Bình Ca từ Km0 - Km4+329,7 và từ Km8+678 -Km 12+291,37 (Km 124+500 QL2)

 

 

 

 

453.345

453.345

 

14

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn

5,57km Cấp 3-MN

2016-2018

1119/QĐ-BGTVT 12/4/2016

640.181

640.181

 

15

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An

Bình Phước, Tây Ninh, Long An

84km, 14/2362,7mc

2008-2016

3950/QĐ-BGTVT 17/12/2007;1317/QĐ-BGTVT28/4/2016

2.030.600

430.000

 

16

Dự án đầu tư cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng nối với đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

2,875km đường đô thị cấp 2

2016-2017

1314/QĐ-BGTVT, 28/4/2016

79.922

79.922

 

17

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Cà Mau

7,5km cấp 3-ĐB

2016-2018

1178/QĐ-BGTVT 12/4/2016

3.815.342

275.000

 

18

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Đoan Vĩ - cửa phía Bắc và đoạn cửa phía Nam - Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 2)

Ninh Bình

10,94km đường cấp 3- 2 làn xe

2015-2017

4142/QĐ-BGTVT 31/10/2014;1328/QĐ-BGTVT28/4/2016

2.374.000

2.374.000

 

19

Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình

33,45km cấp 3- 2 làn xe

2016-2018

1350/QĐ-BGTVT 29/4/2016

1.128.777

1.128.777

 

 

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Liên kết website