Thông tư số 14/2016/TT-BCA ngày 15/3/2016 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BCA ngày 11/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong công an nhân dân
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BCA ngày 11/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong công an nhân dân
  • 14/2016/TT-BCA
  • Thông tư
  • Lao động - Tiền lương
  • 15/03/2016
  • 29/04/2016
  • Bộ Công an
  • Trần Đại Quang
Nội dung:

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 33/2012/TT-BCA NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư s 33/2012/TT-BCA ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định vchế độ thanh toán tiền ngh phép hàng năm trong Công an nhân dân (Thông tư số 33/2012/TT-BCA).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BCA như sau:

1. Sửa đi khoản 1 Điều 6 như sau:

"Cán bộ, chiến sĩ là người miền xuôi công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trlên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành, được thtrưởng đơn vị cp giấy ngh phép để thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán".

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

"1. Đối tượng được thanh toán tin lương:

a) Sĩ quan nghchờ hưu; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghbệnh binh, xuất ngũ về địa phương, chết hoặc vì các lý do khác mà chưa nghhàng năm hoặc chưa ngh hết số ngày nghhằng năm;

b) Công nhân Công an, lao động hợp đồng được thanh toán tiền lương nhng ngày chưa nghhằng năm theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012”.

3. Sửa đổi khon 1 Điều 11 như sau:

"1. Thủ tục thanh toán tiền lương cho nhng ngày không ngh phép hàng năm bao gồm:

a) Quyết định nghỉ chờ hưu;

b) Quyết định nghỉ bệnh binh;

c) Quyết định xuất ngũ về địa phương;

d) Giấy báo tử;

đ) Quyết định tuyn dụng;

e) Hợp đồng lao động;

g) Xác nhận của cơ quan, đơn vị về việc công nhân Công an, lao động hợp đồng thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác".

4. Sửa đổi khoản 3 Điều 12 như sau:

”3. Cán bộ, chiến sĩ nếu có nhu cầu và được thủ trưởng đơn vị đồng ý thì có thể nghỉ gộp tối đa ba năm một lần và chđược thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. Thời điểm nghỉ gộp được bố trí vào năm cuối trong các năm gộp".

5. Bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:

"3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2016.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) để kịp thời hướng dẫn./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Đại tướng Trần Đại Quang

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
1170/2016/NQ-UBTVQH13
17/03/2016
17/03/2016
19/2016/NĐ-CP
22/03/2016
15/05/2016
06/2016/TT-BGDĐT
21/03/2016
06/05/2016

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website