Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có trách nhiệm đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nêu gương. (Ảnh: Hàn Giang/baoquangnam.vn)

Theo Hướng dẫn, tất cả cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đều phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Bí thư trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt. Cụ thể, có 7 nội dung cần nêu gương gồm: về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về đoàn kết nội bộ.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Qua đó, tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm tự giác, đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nêu gương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn của Tỉnh ủy và cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ hằng năm, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiến hành đánh giá, sơ kết việc tổ chức thực hiện đăng ký nêu gương, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên cùng báo cáo năm;…


ĐP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website