Chỉ luân chuyển với quản lý doanh nghiệp nhà nước còn ít nhất 10 năm công tác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, 5 tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên được quy định gồm:

1- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

2- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển.

3- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển.

4- Còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website