Những điểm mới về “Nghiệp vụ công tác đảng viên” ​

Tải văn bản tại đây.

Ảnh minh họa: TL
Ảnh minh họa: TL

I. Kết nạp đảng viên

1. Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên.

- Hướng dẫn tổ chức kết nạp đảng viên nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ (mục 1.2)

+ Đối với các doanh nghiệp: Phân ra doanh nghiệp vốn nhà nước và doanh nghiệp không có vốn nhà nước (điểm c).

+ Bổ sung thêm mục hướng dẫn kết nạp đảng viên ở cơ quan xã, phường, thị trấn có đảng viên, chưa có chi bộ (điểm d)

- Bổ sung thêm nội dung “Trách nhiệm của chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong việc giới thiệu, giúp đỡ quần chúng vào Đảng (mục 1.3)

- Bổ sung hướng dẫn thêm nội dung “Thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng” (Mục 1.5).

2. Thủ tục giải quyết những trường hợp kết nạp người vào Đảng hoặc công nhận đảng viên chính thức sai quy định (Mục 3):

- Bổ sung nội dung: Trường hợp tổ chức Đảng đã sáp nhập, giải thể hoặc bị giải tán thì cấp ủy có thẩm quyền nơi người vào Đảng đang sinh hoạt có trách nhiệm… (điểm a, điểm b).

- Nội dung “Trường hợp đảng viên chuyển đến cơ quan, đơn vị mới” hướng dẫn thêm trường hợp “Đã tiếp nhận đảng viên, sau đó mới phát hiện thì cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên đang sinh hoạt hủy bỏ quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cấp trên có thẩm quyền”.

II. Quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng

Bổ sung thêm mục “Khôi phục hồ sơ đảng viên bị mất) (Mục 3)

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW bỏ mục “Lập lại hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng bị mất”.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website