Sửa đổi 10 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

Công bố kèm theo quyết định này là các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ. Quyết định 351 có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB-XH.

Theo đó, Bộ Lao động-TB-XH công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc chức năng quản lý của Bộ Lao động- TB- XH:

- Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

- Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

- Giải quyết hỗ trợ học nghề

- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website