Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2010)
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2010
  • 6856

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

  

 

LỊCH SỬ

80 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(1930 – 2010)

 

 

  

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Hà Nội - 2010

 

 

CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

PGS, TS. TÔ HUY RỨA

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 

BAN BIÊN SOẠN ĐÃ XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN KHOA ĐIỀM, ĐẶNG QUỐC BẢO, TRẦN TRỌNG TÂN,

HÀ ĐĂNG, HỮU THỌ

và nhiều đồng chí Lãnh đạo Ban qua các thời kỳ

 

BAN BIÊN SOẠN

GS, TS. PHÙNG HỮU PHÚ, Trưởng ban

PGS, TS. NGHIÊM ĐÌNH VỲ, Phó Trưởng ban Thường trực

 

PGS, TS. NGUYỄN HỒNG VINH

PGS, TS. ĐÀO DUY QUÁT

PGS, TS. NGUYỄN HỮU BẠCH

TS. BÙI THẾ ĐỨC

TS. NGUYỄN VĂN HOÀ

TS. PHẠM CHIẾN KHU

TS. TRẦN VIẾT LƯU

CN. LÊ DUY SỚM

CN. TRẦN TRÚC THANH

CN. PHẠM NHƯ THÂN

TS. NGUYỄN HỮU THỨC

TS. TRỊNH VĂN TỪ

GS, TSKH. PHẠM MẠNH HÙNG

PGS, TSKH. NGUYỄN TRỌNG BẢO

PGS, TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

ThS. TRẦN THỊ QUỲNH HOA

TS. NGUYỄN THẾ KỶ

ThS. NGUYỄN THÚC LANH

TS. TRƯƠNG MINH NHỰT

PGS, TS. PHẠM TRỌNG THANH

TS. NGÔ VĂN THẠO

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỌ

ThS. TRƯƠNG MINH TUẤN

ThS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Tư liệu cùng chuyên mục

Ban Bí thư quy định về cách thức sử dụng cờ Đảng

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu sử dụng cờ Đảng đúng mục đích, quy cách, phù hợp với tính chất sự kiện; tuyệt đối không sử dụng cờ Đảng hỏng, sờn, rách, xuống màu, bong tróc. Vị trí, địa điểm treo cờ Đảng cần bảo đảm mỹ quan, trang trọng, đồng bộ với không gian chung; tuyệt đối không để lá cờ chạm đất.

Người đứng đầu cơ quan chủ quản không được kiêm giữ chức giám đốc NXB

(ĐCSVN) - Người đứng đầu cơ quan chủ quản NXB không được kiêm giữ chức vụ người đứng đầu NXB; lãnh đạo NXB này không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo NXB khác.

Người đứng đầu cơ quan báo chí không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Liên kết website