Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2010)
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2010
  • 5445

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

  

 

LỊCH SỬ

80 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(1930 – 2010)

 

 

  

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Hà Nội - 2010

 

 

CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

PGS, TS. TÔ HUY RỨA

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 

BAN BIÊN SOẠN ĐÃ XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN KHOA ĐIỀM, ĐẶNG QUỐC BẢO, TRẦN TRỌNG TÂN,

HÀ ĐĂNG, HỮU THỌ

và nhiều đồng chí Lãnh đạo Ban qua các thời kỳ

 

BAN BIÊN SOẠN

GS, TS. PHÙNG HỮU PHÚ, Trưởng ban

PGS, TS. NGHIÊM ĐÌNH VỲ, Phó Trưởng ban Thường trực

 

PGS, TS. NGUYỄN HỒNG VINH

PGS, TS. ĐÀO DUY QUÁT

PGS, TS. NGUYỄN HỮU BẠCH

TS. BÙI THẾ ĐỨC

TS. NGUYỄN VĂN HOÀ

TS. PHẠM CHIẾN KHU

TS. TRẦN VIẾT LƯU

CN. LÊ DUY SỚM

CN. TRẦN TRÚC THANH

CN. PHẠM NHƯ THÂN

TS. NGUYỄN HỮU THỨC

TS. TRỊNH VĂN TỪ

GS, TSKH. PHẠM MẠNH HÙNG

PGS, TSKH. NGUYỄN TRỌNG BẢO

PGS, TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

ThS. TRẦN THỊ QUỲNH HOA

TS. NGUYỄN THẾ KỶ

ThS. NGUYỄN THÚC LANH

TS. TRƯƠNG MINH NHỰT

PGS, TS. PHẠM TRỌNG THANH

TS. NGÔ VĂN THẠO

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỌ

ThS. TRƯƠNG MINH TUẤN

ThS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Tư liệu cùng chuyên mục

Phấn đấu đến năm 2030: Cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn

(ĐCSVN) - Ngày 23/6, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”.

Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Ngày 12/6/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

(ĐCSVN) - Ngày 2/6, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên kết website