Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 17/10/1998 Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCHTW Đảng (khóa VIII)

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (LẦN 1)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VIII)

SỐ 04-NQ/TW, ngày 17 tháng 10 năm 1998

------------------------

 

Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) họp từ ngày 13 đến ngày 17-10-1998 tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Giao Bộ Chính trị căn cứ vào báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Báo cáo giải trình của Bộ Chính trị, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương tại Hội nghị và kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương để chỉnh lý và ban hành chính thức:

“Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần l) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1999".

Giao Bộ Chính trị căn cứ vào Nghị quyết này để chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo về kinh tế - xã hội năm 1999 trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa X.

2. Giao Bộ Chính trị căn cứ vào các báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình Trung ương, báo cáo giải trình của Bộ Chính trị, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương tại Hội nghị và kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương để chỉnh lý và ban hành chính thức:

“Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển nông nghiệp, nông thôn".


T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
TỔNG BÍ THƯ

LÊ KHẢ PHIÊU

 

_____________________

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tập 57, tr.480-481.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website