Công văn số 1998-CV/BTGTW, ngày 10/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  • Về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  • 1998-CV/BTGTW
  • Công văn
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 10/02/2017
  • 10/02/2017
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Mai Văn Ninh
Nội dung:

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Số 1998-CV/BTGTW

"v/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW"

 

           Kính gửi: 


Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW
Đảng đoàn, ban cán sự đảng bộ, ban, ngành
Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh          

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban bí thư tại Công văn số 3130-CV/VPTW, ngày 13/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. Các nội dung chủ yếu

1. Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

2. Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

3. Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

4. Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

5. Năm 2020: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

II. Một số công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2017

1. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiển “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

2. Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ các nội dung chủ yếu trên đây, cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu, cụ thể hóa tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng ngành, địa phương, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác với địa phương, cơ quan, đơn vị mình, sao cho việc học tập và làm theo bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí, các hội văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản ở Trung ương và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4. Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị, vận dụng chuyên đề của năm 2017, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư Trung ương Đảng (qua Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cấp báo cáo kịp thời với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện./.

 

 K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Mai Văn Ninh


 

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
47/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
15/02/2017
46/2016/TT-BLĐTBXH
26/12/2016
15/02/2017

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website