Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL ngày 24/02/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết khoản 2, Điều 21, Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch
  • Quy định chi tiết khoản 2, Điều 21, Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch
  • 01/2017/TT-BVHTTDL
  • Thông tư
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • 24/02/2017
  • 10/04/2017
  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Nguyễn Ngọc Thiện
Nội dung:

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 2, ĐIỀU 21, NGHỊ ĐỊNH SỐ 173/2016/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Ngh đnh s 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhim v, quyn hn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi đã thỏa thuận với Tổng Thanh tra Chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chi tiết Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Th thao và Du lịch.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trang phục, danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật, việc bảo quản, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho hoạt động thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra viên, công chức thuộc cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương II

TRANG PHỤC, DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Điều 3. Trang phục

Trang phục của Thanh tra viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước. Chế độ quản lý, cấp phát trang phục thực hiện theo quy định pháp luật.

Điều 4. Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật

1. Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh tra bao gồm:

a) Phương tiện vận chuyển chuyên dùng (xe ô tô, mô tô, xuồng, canô chuyên dùng);

b) Thiết bị đo cường độ ánh sáng;

c) Thiết bị đo cường độ âm thanh, thiết bị đo độ ồn;

d) Thiết bị đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi;

đ) Thiết bị đo nhanh nước thải;

e) Thiết bị đo độ bụi không khí, chất lượng không khí;

g) Thiết bị ghi âm, ghi hình, máy ảnh;

h) Máy tính xách tay, máy in cầm tay, điện thoại di động;

i) Máy fax, máy photocopy, máy scan;

k) Các thiết bị văn phòng khác theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài phương tiện, thiết bị kỹ thuật quy định ở Khoản 1 Điều này, trong trường hợp cần thiết, cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trang bị bổ sung các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác phục vụ cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

Điều 5. Việc bảo quản, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật

Việc bảo quản, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2017.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính  phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 7. Trách nhim thi hành

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thanh tra Bộ) để nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
22/2017/NĐ-CP
24/02/2017
15/04/2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website