Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW ngày 27/3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”
  • Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”
  • 28-HD/BTGTW
  • Hướng dẫn
  • Thông tin - Truyền thông
  • 27/03/2017
  • 27/03/2017
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Phạm Văn Linh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 28 – HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”

 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Quốc gia “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của mỗi quốc gia.

- Làm cho các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sau sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mỗi quan hệ Việt Nam – Campuchia trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

- Phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu nặng Việt Nam – Campuchia.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự nhất quán trong công tác chỉ đạo tuyên truyền, sự chính xác trong các nội dung thông tin và hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng và thời điểm tuyên truyền.

- Các hoạt động tuyên truyền tiến hành trong cả năm 2017, đặc biệt là sau tháng 6/2017.

- Chú ý tới các vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới quan hệ hai nước Việt Nam -Campuchia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (1967 – 2017).

+ Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

+ Tập trung tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; công tác quản lý biên giới; hoạt động biên mậu giữa hai bên; các hoạt động giao lưu - kết nghĩa giữa hai bên biên giới và ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa hai nước.

+ Những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng… giữa Campuchia và Việt Nam trong thời gian qua.

- Tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của Việt Nam và Campuchia nhân năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại các địa phương, đơn vị trên cả nước.

+ Các hoạt động kỷ niệm của hai nước, các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao; các hoạt động hữu nghị giữa các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; giao lưu hữu nghị nhân dân; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật; các cuộc mít tinh, hội thảo về 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

+ Giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967); những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới.

- Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia.

+ Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

+ Hình ảnh, cuộc sống của những con người Campuchia hiện đang làm việc, học tập tại Việt Nam về mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

- Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, về vấn đề biên giới trên đất liền… nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

2. Hình thức

- Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nội dung và đối tượng tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, những thành tựu của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong những năm qua.

- Tăng cường tuyên truyền thông qua các ấn phẩm, tài liệu, triển lãm, cổ động, trực quan…, qua các hoạt động kỷ niệm cụ thể của ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

- Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, nhất là cơ quan đại diện tại Campuchia trong công tác tuyên truyền đối ngoại.

- Trong tuyên truyền, sử dụng tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Anh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, gắn với các hoạt động “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” của bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương xây dựng các chương trình đặc biệt chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia” và Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

- Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cự tham gia các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác nhân năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

- Đối với các địa phương có chung đường biên giới hoặc có quan hệ hợp tác với các địa phương của Campuchia, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin đối ngoại về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia. Chỉ đạo công tác tuyên truyền về các hoạt động; phát hành tem chung kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao; triển lãm về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Campuchia.

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong tuyên truyền về các hoạt động ngoại giao song phương Việt Nam - Campuchia năm 2017. Phát hành đặc san chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017” và Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức trưng bày triển lãm về tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội Việt Nam – Campuchia, hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an hai nước.

5. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp tích cực tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên về tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa lực lượng thanh niên hai nước nói riêng; ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuachia.

6. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng và triển khai Chương trình đặc biệt chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục bằng nhiều loại hình (tin văn bản, ảnh truyền hình, đồ họa…) trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, kênh truyền hình…), bằng nhiều thứ tiếng (Việt, Khmer, Anh…) về các nội dung liên quan đến mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Văn Linh

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Liên kết website