Quyết định số 1017/QĐ-TTg, ngày 7/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh
  • Về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh
  • 1017/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 07/06/2016
  • 07/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vương Đình Huệ
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: KIÊN GIANG, NGHỆ AN, HÀ TĨNH


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3893/BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2016, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4132/BKHĐT-KTDV ngày 31 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính tại văn bản số 7220/BTC-TCDT ngày 27 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia: 30 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20% và 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min cho tỉnh Kiên Giang; 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min cho tỉnh Nghệ An; 50 tấn hóa chất Chlorine 65% min cho tỉnh Hà Tĩnh để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

y ban nhân dân các tỉnh: Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóachất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh: Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vương 
Đình Huệ

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website