Quyết định số 1037/QĐ-TTg, ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
  • Thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
  • 1037/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 10/06/2016
  • 10/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên sau:

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng;

2. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, y viên Hội đồng;

6. Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng;

7. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng;

8. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng;

9. Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Hội đồng;

10. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Hội đồng;

11. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Hội đồng;

12. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Hội đồng;

13. Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

14. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

15. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng.

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng

1. Hội đồng có trách nhiệm như sau:

a) Tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động;

b) Tổ chức đối thoại theo quy định tại Khoản 3 Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm như sau:

a) Quyết định về danh sách thành viên tham gia Hội đồng theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; quy định về đơn vị thường trực và bộ phận thư ký của Hội đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 41 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP nêu trên.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia

1. Các cơ quan, tổ chức có thành viên quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

a) Cử thành viên tham gia Hội đồng;

b) Tạo điều kiện cho thành viên tham gia Hội đồng làm việc và tuân thủ quy chế làm việc của Hội đồng;

c) Thông báo bằng văn bản cho Hội đồng khi có thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng;

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm:

a) Làm đầu mối cho Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng;

b) Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng, kết luận và các văn bản khác của Hội đồng; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các văn bản này;

c) Chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp của Hội đng;

d) Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật cht, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật;

đ) Thông báo danh sách thành viên cụ thể của Hội đồng cho các cơ quan quy định tại Điều 1 Quyết định này sau khi nhận được đầy đủ các văn bản cử thành viên tham gia Hội đồng.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động và con dấu của Hộđồng

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách trung ương bảo đảm trong kinh phí hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định số 40/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về bảo hộ lao động hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ph, các y viên Hội đồng nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website