Quyết định số 1020/QĐ-TTg, ngày 7/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035
  • Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035
  • 1020/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 07/06/2016
  • 07/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2035

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ phạm vi trong địa giới hành chính của thị xã Kỳ Anh, với diện tích tự nhiên 28.025,03 ha, trong đó, bao gồm diện tích Khu kinh tế Vũng Áng là 22.781 ha và được giới hạn như sau:

- Phía Đông và phía Bắc giáp Vịnh Bắc bộ (Biển Đông);

- Phía Tây giáp huyện Kỳ Anh;

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình.

2. Thời hạn lập quy hoạch:

Giai đoạn đợt đầu: Đến năm 2025; giai đoạn dài hạn: Đến năm 2035.

3. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch đô thị cho toàn thị xã Kỳ Anh, trong đó bao gồm việc cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và rà soát, đề xuất các điều chỉnh, nếu cần thiết, đối với các khu chức năng khác thuộc phạm vi Khu kinh tế Vũng Áng, để phát huy tiềm năng và lợi thế tổng thể của toàn thị xã, phát triển tốt những ngành kinh tế mũi nhọn, trong mối tương quan bền vững tổng thể và hài hòa của toàn nền kinh tế, môi trường và xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch.

4. Quan điểm lập quy hoạch:

- Ưu tiên cho mục tiêu phát triển công nghiệp và dịch vụ cảng biển, chú trọng phát triển hài hòa các ngành kinh tế khác để hỗ trợ cho phát triển công nghiệp, mặt khác đảm bảo đô thị phát trin, bền vững.

- Định hướng và phân b không gian phát triển hợp lý, vừa khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế, vừa đảm bảo cơ hội phát triển cho các khu vực khác nhau trong phạm vi lập quy hoạch.

- Bảo vệ và tôn tạo các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tạo cấu trúc không gian đặc trưng cho đô thị và tạo bản sắc đô thị.

5. Tính chất:

- Là trung tâm kinh tế tổng hp phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với các ngành kinh tế chủ đạo là công nghiệp và dịch vụ cảng biển, kết hợp hài hòa với các ngành kinh tế: Du lịch, dịch vụ, nông - lâm nghiệp;

- Là đô thị có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.

6. Các chỉ tiêu cơ bản

a) Dự báo quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng toàn thị xã năm 2014 là 85.508 người; dân số nội thị là 54.208 người.

- Dân số dự báo đến năm 2035: Khoảng 210.000 người; dân số nội thị là khoảng 155.000 người.

b) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được lựa chọn theo tiêu chuẩn đô thị loại II, đảm bảo phù hợp với các chủ trương, định hướng quy hoạch phát triển có liên quan và phù hợp với các điều kiện thực tế tại địa phương.

7. Các nội dung nghiên cứu quy hoạch:

a) Phân tích các điều kiện hiện trạng:

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên;

- Phân tích, đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội;

- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng xây dựng;

- Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

- Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, các dự án, chương trình đang trin khai trên địa bàn;

- Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất phát triển đô thị;

b) Xác định mục tiêu, động lực phát triển; tính chất, quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng đô thị; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật...

c) Đề xuất quy hoạch sử dụng đất, các cấu trúc tổ chức không gian và thiết kế đô thị, đảm bảo phát huy được giá trị và tiềm năng của đô thị, đặc biệt là phát huy tiềm năng của Khu kinh tế Vũng Áng. Chú trọng cải tạo và nâng cấp các khu dân cư hiện hữu cũng như tạo ra các không gian phát triển kinh tế mới.

d) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm: Quy hoạch san nền và hệ thống thoát nước mưa; quy hoạch hệ thống giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, như: cấp nước, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang, cấp điện, thông tin - liên lạc, đảm bảo các quy chuẩn chuyên ngành và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

đ) Định hướng phát triển các khu vực dân cư nông thôn.

e) Đánh giá môi trường chiến lược.

g) Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư.

h) Dự thảo quy định quản lý phát triển đô thị theo đồ án quy hoạch chung.

8. Thành phần hồ sơ quy hoạch:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị và các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan.

9. Tổ chức thực hiện

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan quản lý quy hoạch và trình duyệt: y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website