Quyết định số 1061/QĐ-TTg, ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn II
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn II
  • 1061/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 14/06/2016
  • 14/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1061/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày14 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH, TỈNH BẮC KẠN - GIAI ĐOẠN II


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 432/TTg-KTN ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản số 40/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015, số 59/BC-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016, số 858/UBND-CN ngày 11 tháng 3 năm 2016 và số 1191/UBND-CN ngày 25 tháng 5 năm 2016; ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 11516/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015 và số 2964/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016 về kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II, với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

- Mục tiêu đầu tư: Hình thành một Khu công nghiệp mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo ra quỹ đất với các Điều kiện hạ tầng kỹ thuật phù hợp để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp; tạo môi trường thuận lợi và có bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, phát huy lợi thế và nguồn lực của tỉnh, nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình - Giai đoạn II, tỉnh Bắc Kạn có diện tích 80,3ha, được quy hoạch sử dụng đất như sau:

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất công nghiệp

53,256

66,32

2

Đất trung tâm, dịch vụ KCN

1,015

1,26

3

Đất giao thông

6,645

8,28

4

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

2,818

3,51

5

Đất cây xanh, ta luy

12,060

15,02

6

Đất dự trữ phát triển giao thông

4,506

5,61

 

Tổng cộng

80,300

100

Tạo ra quỹ đất giao cho các doanh nghiệp thuê sản xuất kinh doanh với diện tích 53,256 ha chiếm tỷ lệ 66,32% diện tích đất khu công nghiệp. Cụ thể được phân chia thành các loại hình công nghiệp sau:

STT

Loi đất

Đơn v

Diện tích(ha)

1

Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

ha

11,259

2

Đất các ngành công nghiệp phụ trợ

ha

16,605

3

Đất các ngành công nghiệp chếbiến nông lâm sản và thực phẩm

ha

14,600

4

Đất các ngành công nghiệp cơ khí lắp ráp

ha

10,792

 

Tổng cộng

 

53,256

- Nhóm Dự án: Nhóm A.

- Tổng vốn thực hiện Dự án: 390.174 triệu đồng (Ba trăm chín mươi tỷ, một trăm bảy mươi tư triệu đồng).

- Nguồn vốn:

+ Vốn Trung ương hỗ trợ: 170.000 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh (GPMB): 95.518,558 triệu đồng.

+ Nguồn vốn hợp pháp khác: 124.655,442 triệu đồng.

- Địa Điểm thực hiện dự án: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án nêu trên, trình cấp cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và Mục tiêu đầu tư.

Điều 3. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website