Quyết định số 1061/QĐ-TTg, ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn II
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn II
  • 1061/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 14/06/2016
  • 14/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1061/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày14 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH, TỈNH BẮC KẠN - GIAI ĐOẠN II


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 432/TTg-KTN ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản số 40/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015, số 59/BC-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016, số 858/UBND-CN ngày 11 tháng 3 năm 2016 và số 1191/UBND-CN ngày 25 tháng 5 năm 2016; ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 11516/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015 và số 2964/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016 về kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II, với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

- Mục tiêu đầu tư: Hình thành một Khu công nghiệp mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo ra quỹ đất với các Điều kiện hạ tầng kỹ thuật phù hợp để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp; tạo môi trường thuận lợi và có bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, phát huy lợi thế và nguồn lực của tỉnh, nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình - Giai đoạn II, tỉnh Bắc Kạn có diện tích 80,3ha, được quy hoạch sử dụng đất như sau:

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất công nghiệp

53,256

66,32

2

Đất trung tâm, dịch vụ KCN

1,015

1,26

3

Đất giao thông

6,645

8,28

4

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

2,818

3,51

5

Đất cây xanh, ta luy

12,060

15,02

6

Đất dự trữ phát triển giao thông

4,506

5,61

 

Tổng cộng

80,300

100

Tạo ra quỹ đất giao cho các doanh nghiệp thuê sản xuất kinh doanh với diện tích 53,256 ha chiếm tỷ lệ 66,32% diện tích đất khu công nghiệp. Cụ thể được phân chia thành các loại hình công nghiệp sau:

STT

Loi đất

Đơn v

Diện tích(ha)

1

Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

ha

11,259

2

Đất các ngành công nghiệp phụ trợ

ha

16,605

3

Đất các ngành công nghiệp chếbiến nông lâm sản và thực phẩm

ha

14,600

4

Đất các ngành công nghiệp cơ khí lắp ráp

ha

10,792

 

Tổng cộng

 

53,256

- Nhóm Dự án: Nhóm A.

- Tổng vốn thực hiện Dự án: 390.174 triệu đồng (Ba trăm chín mươi tỷ, một trăm bảy mươi tư triệu đồng).

- Nguồn vốn:

+ Vốn Trung ương hỗ trợ: 170.000 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh (GPMB): 95.518,558 triệu đồng.

+ Nguồn vốn hợp pháp khác: 124.655,442 triệu đồng.

- Địa Điểm thực hiện dự án: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án nêu trên, trình cấp cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và Mục tiêu đầu tư.

Điều 3. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website