Quyết định số 1063/QĐ-TTg, ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020
  • Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020
  • 1063/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Nội chính - Pháp luật
  • 14/06/2016
  • 14/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trương Hòa Bình
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số:1063/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày14 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 với những nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đưa ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành, địa phương; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác này.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm xúc tiến đầu tư, của các bộ, ngành, địa phương (công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài) kiến thức, kỹ năng pháp luật đầu tư nước ngoài, cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm tốt để giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của bộ, ngành, địa phương kiến thức pháp luật thương mại và đầu tư quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm tốt xử lý các vấn đề pháp lý trong thương mại và đầu tư quốc tế; kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế trong đàm phán, thực hiện Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Hình thành nhóm chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế ở Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, ngành chủ chốt trong công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế), các thành phố trực thuộc trung ương và ở một số tỉnh có nhiều dự án đầu tư nước ngoài;

- Tăng cường cơ sở vật chất và Điều kiện làm việc phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài

a) Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và chương trình, tài liệu bồi dưỡng bổ sung kiến thức về pháp luật đầu tư nước ngoài, cam kết quốc tế về đầu tư của Việt Nam, xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm thực hiện đúng, hiệu quả nhiệm vụ được giao về đầu tư nước ngoài, từ đó phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế (sau đây gọi là chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế).

Chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng riêng cho: (i) công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các bộ, ngành; (ii) công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các địa phương;

- Chương trình, nội dung và thời gian tập huấn được thiết kế phù hợp với đối tượng là công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Chương trình, nội dung và thời gian bồi dưỡng được thiết kế phù hợp với đối tượng là công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cần bổ sung kiến thức về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế và bảo đảm tương thích với yêu cầu của Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Trên cơ sở tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế được xây dựng theo Điểm a Mục 1 Phần này, mỗi năm:

- Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế cho Khoảng 150 - 200 công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài được lựa chọn từ các bộ, ngành, địa phương;

- Tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương với số lượng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định theo định hướng tại Điểm 2.2.7 và Điểm 2.3.6 Mục 2 của Phần VĐề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau năm 2020, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng theo các nội dung và cách thức phù hợp với tình hình.

Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Thời gian hoàn thành:

- Đối với hoạt động ở Điểm a Mục này: Tháng 06 năm 2017;

- Đối với hoạt động ở Điểm b Mục này: Tháng 12 năm 2020.

2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế

a) Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và chương trình, tài liệu bồi dưỡng bổ sung kiến thức pháp luật thương mại và đầu tư quc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm tốt xử lý các vấn đề pháp lý trong thương mại và đầu tư quốc tế; xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế trong đàm phán, thực hiện Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế (sau đây gọi là chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế).

Chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng riêng cho: (i) công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế các bộ, ngành; (ii) công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các địa phương;

- Chương trình, nội dung và thời gian tập huấn phải thiết thực, phù hợp đối với đối tượng là công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế cần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế;

- Chương trình, nội dung và thời gian bồi dưỡng phải phù hp đối với đối tượng là công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế cần bổ sung kiến thức pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế và tương thích với yêu cầu của Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng chú trọng kiến thức thực tiễn về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, đặc biệt là án lệ về loại vụ việc này và kinh nghiệm giải quyết các vụ việc tranh chấp mà Chính phủ Việt Nam hoặc cơ quan Nhà nước Việt Nam đã là bị đơn.

b) Trên cơ sở chương trình, tài liệu được xây dựng theo Điểm a Mục 2 Phần này, mỗi năm:

- Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế cho Khoảng 150 - 200 công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế được lựa chọn ở các bộ, ngành và địa phương;

- Tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành, địa phương với số lượng do Bộ Tư pháp xác định theo định hướng tại Điểm 2.2.7 và Điểm 2.3.6 Mục 2 Phần V của Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau năm 2020, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng theo các nội dung và hình thức phù hợp với tình hình.

c) Xây dựng trang thông tin về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để phổ biến kiến thức trong lĩnh vực này cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế và công chức làm công tác quản lý đầu tư nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Thời gian hoàn thành:

- Đối với hoạt động ở Điểm a và Điểm c Mục này: Tháng 06 năm 2017;

- Đối với hoạt động ở Điểm b Mục này: Tháng 12 năm 2020.

3. Xây dựng các nhóm chuyên gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại một số bộ, ngành, địa phương

Mỗi bộ, ngành chủ chốt trong công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giao cho đơn vị pháp chế (pháp luật) của mình xây dựng nhóm chuyên gia về giải quyết tranh chđầu tư quốc tế và thông báo tên, địa chỉ đơn vị được giao việc này cho Bộ Tư pháp.

Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương vàỦy ban nhân dân tỉnh có nhiều dự án đầu tư nước ngoài có thể giao cho Sở Tư pháp hoặc tổ chức pháp chế thích hợp của một trong các cơ quan chuyên môn của mình xây dựng nhóm chuyên gia về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và thông báo tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị được giao việc này cho Bộ Tư pháp. Biên chế dành cho nhóm chuyên gia về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được bố trí trong tổng số biên chế đã được phân bổ của địa phương.

Danh sách các tỉnh có nhiều dự án đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập, gửi Bộ Tư pháp và thông báo cho các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tên trongdanh sách biết để cân nhắc việc xây dựng nhóm chuyên gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều dự án đầu tư nước ngoài.

Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2016.

4. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Tuyển chọn, cử công chức, viên chức đi thực tập, học nghề tại UNCITRAL, ICSID, ICC và những tổ chức, thiết chế, công ty (hãng luật) quốc tế đang hành nghề tại nước ngoài có hoạt động tronglĩnh vực pháp luật đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Việc tuyển chọn để cử công chức, viên chức đi thực tập, học nghề tại các tổ chức, thiết chế này thông qua hình thức sơ tuyển và do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện.

Các công chức, viên chức tham gia sơ tuyển đi thực tập, học nghề tại các tổ chức, thiết chế nêu trên phải đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện sau:

- Có trình độ cử nhân luật trở lên;

- Được giao nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đầu tư hoặc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Có trình độ ngoại ngữ để có thể học, làm việc độc lập được tại các tổ chức, thiết chế đó;

- Dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi.

Công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng tại các tổ chức, thiết chế nêu trên phải cam kết tiếp tục làm công tác liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài hoặc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định. Trường hợp công chức, viên chức đang tham gia các khóa học này mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Cơ quan chủ trì: Bộ Ngoại giao.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2020.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và Điều kiện làm việc cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Đăng ký thiết lập quyền đăng nhập một số trang thông tin, dữ liệu phần mềm về trọng tài quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; các án lệ, thông lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư; bố trí kinh phí, nâng cấp trang thiết bị và Điều kiện làm việc cho công chức, viên chức làm công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì tại Mục II Điều này theo đúng thời gian quy định và thông báo kết quả cho Bộ Tư pháp khi kết thúc hoạt động.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của các cơ quan chủ trì các hoạt động tại Mục II Điều này.

2. Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án; định kỳ sơ kết và tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Đề án.

3. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước theoĐề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ kết hợp với các nguồn huy động khác (nếu có).

Kinh phí cho các hoạt động khác theo Quyết định này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm cho các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho các hoạt động được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án được phê duyệt tại Quyết định này theo pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Trương Hòa Bình

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website