Quyết định số 1085/QĐ-TTg, ngày 20/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
  • Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
  • 1085/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 20/06/2016
  • 20/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo;

3. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

4. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, y viên;

5. Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, y viên;

6. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, y viên;

7. Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, y viên;

8. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, y viên;

9. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, y viên;

10. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, y viên;

11. Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, y viên;

12. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, y viên;

13. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;

15. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;

16. Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng B Giao thông vận tải, Ủy viên;

18. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

19. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

20. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

21. Ông Phạm Minh Huân; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

22. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên;

24. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Ủy viên;

25. Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

26. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

27. Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;

28. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên;

29. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

30. Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên thư ký.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; bãi bỏ khoản 1 Điều 4 Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn 
Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
110/2015/QH13
27/11/2015
01/07/2016
107/2015/QH13
26/11/2015
01/01/2016
104/2015/QH13
25/11/2015
01/07/2016
102/2015/QH13
24/11/2015
01/01/2016
101/2015/QH13
14/11/2015
14/11/2015

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website