Quyết định số 1120/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
  • Về việc thành lập tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
  • 1120/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 28/07/2017
  • 28/07/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1120/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN KINH TẾ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ Tư vấn kinh tế) để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Tổ Tư vấn kinh tế

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy chế hoạt động của Tổ Tư vấn kinh tế.

2. Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện đúng các quy định về phát ngôn theo Quy chế hoạt động của Tổ Tư vấn kinh tế và các quy định của pháp luật.

4. Quản lý, sử dụng thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bảo mật thông tin tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ Tư vấn kinh tế

1. Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

2. Phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

3. Tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

4. Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 4. Quyền hạn của Tổ Tư vấn kinh tế

1. Tổ Tư vấn kinh tế được chủ động làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu; được đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu; được Văn phòng Chính phủ cung cấp thường xuyên các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

2. Tổ Tư vấn kinh tế được hợp tác với các chuyên gia tư vấn, cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

3. Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế được mời tham dự các Hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Tổ Tư vấn kinh tế

1. Tổ Tư vấn kinh tế có Tổ trưởng chuyên trách do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ phận thường trực của Tổ Tư vấn kinh tế gồm Tổ trưởng và tối đa 02 thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách.

3. Các thành viên khác của Tổ Tư vấn kinh tế hoạt động không chuyên trách gồm: các nhà khoa học, nhà kinh tế có khả năng nghiên cứu, có trình độ chuyên môn cao, có bộ máy hỗ trợ nghiên cứu; các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm quản lý, điều hành chính sách kinh tế; các nhà khoa học, nhà kinh tế người Việt Nam có trình độ, uy tín đang làm việc ở nước ngoài.

4. Số lượng và nhân sự cụ thể các thành viên chuyên trách và không chuyên trách do Tổ trưởng đề xuất và thống nhất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Ngoài các thành viên Tổ Tư vấn kinh tế, trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng đề xuất danh sách cộng tác viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Bộ phận giúp việc của Tổ Tư vấn kinh tế có 02 - 03 cán bộ chuyên trách, được biệt phái từ các cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu về Văn phòng Chính phủ.

Điều 6. Quy chế hoạt động của Tổ Tư vấn kinh tế

1. Tổ Tư vấn kinh tế phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Tư vấn kinh tế.

2. Kinh phí hoạt động và các điều kiện làm việc của Tổ Tư vấn kinh tế do Văn phòng Chính phủ bảo đảm theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan có liên quan và các thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

08 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến.

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

(ĐCSVN) - Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp được giảm 50% từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí này được thu theo mức thông thường.

Nghiêm cấm tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Liên kết website