Quyết định số 1131/QĐ-TTg, ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm
  • 1131/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 24/06/2016
  • 24/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 0năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SÔNG CẤM


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị Khóa IX về việc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1524/BC-BKHĐTngày 08 tháng 3 năm 2016 và văn bản số 4344/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thành phố Hải Phòng với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, xây dựng hệ thống đê, xây dựng hệ thống kè sông Cấm, xây dựng hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ cho toàn bộ khu vực Bắc sông Cấm với quy mô 1.445,51 ha.

- Phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và theo điu chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009.

2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, chiều dài khoảng 1.138,5 m.

- Xây dựng đê tả sông Cấm, chiều dài khoảng 2.016 m.

- Xây dựng hệ thống giao thông chính Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, tổng chiều dài khoảng 9,958 km.

- Xây dựng hệ thống hạ tng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 9.899.085 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện: 05 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 2016 - 2020.

9. Chủ đầu tư: Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Dự án được đầu tư mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. y ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3Điều khoản thi hành

1. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
110/2015/QH13
27/11/2015
01/07/2016
107/2015/QH13
26/11/2015
01/01/2016
104/2015/QH13
25/11/2015
01/07/2016

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 về thực hiện về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

(ĐCSVN) - Tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 9/5/2023, Ban Bí thư yêu cầu thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Liên kết website