Quyết định số 1115/QĐ-TTg, ngày 23/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016
  • Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016
  • 1115/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • 23/06/2016
  • 23/06/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT NĂM 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (sau đây viết tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

Điều 2. Thành phần Hội đồng gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Ông Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Vương Văn Đỉnh - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh - Nhà thơ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2012 - Phó Chủ tịch Hội đồng;

6. Ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Thành Hưng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Khắc Khanh - Thiếu tướng, Cục trưởng Cục An ninh Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Tổng cục An ninh Bộ Công an - y viên;

9. Ông Nguyễn Phương Diện - Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quc phòng - y viên;

10. Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

11. Ông Tô Ngọc Thanh - GS.TSKH. Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001 - Ủy viên;

12. Ông Lê Tiến Thọ - NSND. Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2012 - Ủy viên;

13. Ông Đỗ Hồng Quân - PGS.TS. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2012 - Ủy viên;

14. Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 - Ủy viên;

15. Ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Ủy viên;

17. Ông Đặng Xuân Hải - NSND. Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2012 - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Trí Huân - Nhà văn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 - Ủy viên;

19. Ông Phạm Anh Phương - NSND. Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 - Ủy viên;

20. Ông Lê Hồng Lý - GS.TS. Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên;

21. Ông Bùi Đắc Sừ - NSND. Đạo diễn. Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2012 - Ủy viên;

22. Ông Bùi Gia Tường - GS.NSND. Nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

23. Ông Lê Anh Vân - PGS.NGND. Họa sĩ. Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội họa Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 - Ủy viên;

24. Ông Chu Chí Thành - Nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2012 - Ủy viên-

25. Ông Khương Văn Mười - KTS.NGƯT. Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 - Ủy viên;

26. Ông Hoàng Nhuận Cầm - Nhà biên kịch, Phó Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2012 - Ủy viên;

27. Ông Chu Lai - Nhà văn, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 - Ủy viên;

28. Ông Nguyễn Bá Thái - NSƯT. Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 - Ủy viên.

Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm có đủ điều kiện và tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

Điều 4. Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

1. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

2. Các tác phẩm, cụm tác phẩm được đề nghị xét tặng Giải thưởng phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng quy định tại Điều 2 Quyết định này.

3. Căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và điều kiện, tiêu chuẩn đối với Giải thưởng, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng tác phẩm, cụm tác phẩm được đề nghị, lập Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm được đề nghị tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 theo từng lĩnh vực và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 20 ngày, kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng.

4. Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

5. Cá nhân có tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 không tham gia Hội đồng.

Điều 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
110/2015/QH13
27/11/2015
01/07/2016
107/2015/QH13
26/11/2015
01/01/2016
104/2015/QH13
25/11/2015
01/07/2016
102/2015/QH13
24/11/2015
01/01/2016
101/2015/QH13
14/11/2015
14/11/2015

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website