Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
  • Về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
  • 1161/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 08/08/2017
  • 08/08/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - HOA KỲ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các, Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ, như sau:

1. Tên gọi: Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (gọi tắt là Phân ban TIFA Việt Nam).

2. Cơ quan chủ trì Phân ban TIFA Việt Nam: Bộ Công Thương.

3. Thành phần của Phân ban TIFA Việt Nam:

- Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Công Thương.

- Thư ký Phân ban: Vụ trưởng Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

- Các thành viên Phân ban: đại diện cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên khác do Chủ tịch Phân ban quyết định trên cơ sở nội dung cụ thể của từng phiên họp. Danh sách thành viên thường trực của Phân ban tại Phụ lục kèm theo.

- Bộ phận giúp việc của Phân ban đặt tại Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Phân ban quyết định.

Điều 2. Các thành viên của Phân ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTgngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.

Điều 3. Chủ tịch Phân ban sử dụng con dấu của Bộ Công Thương, các thành viên Phân ban sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính theo quy định.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Phân ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Công Thương và các nguồn vốn hỗ trợ khác theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Phân ban và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

---------------------

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - HOA KỲ
(kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017)

 

1. Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

2. Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

3. Các thành viên Phân ban:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

- Ông Trần Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

- Bà Hoàng Thị Phương Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước.

- Ông Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.

- Ông Đỗ Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế.

- Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ông Giang Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thư ký Phân ban: Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Công Thương./.

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website