Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
  • Về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
  • 1161/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 08/08/2017
  • 08/08/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - HOA KỲ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các, Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ, như sau:

1. Tên gọi: Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (gọi tắt là Phân ban TIFA Việt Nam).

2. Cơ quan chủ trì Phân ban TIFA Việt Nam: Bộ Công Thương.

3. Thành phần của Phân ban TIFA Việt Nam:

- Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Công Thương.

- Thư ký Phân ban: Vụ trưởng Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

- Các thành viên Phân ban: đại diện cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên khác do Chủ tịch Phân ban quyết định trên cơ sở nội dung cụ thể của từng phiên họp. Danh sách thành viên thường trực của Phân ban tại Phụ lục kèm theo.

- Bộ phận giúp việc của Phân ban đặt tại Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Phân ban quyết định.

Điều 2. Các thành viên của Phân ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTgngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.

Điều 3. Chủ tịch Phân ban sử dụng con dấu của Bộ Công Thương, các thành viên Phân ban sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính theo quy định.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Phân ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Công Thương và các nguồn vốn hỗ trợ khác theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Phân ban và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

---------------------

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - HOA KỲ
(kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017)

 

1. Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

2. Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

3. Các thành viên Phân ban:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

- Ông Trần Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

- Bà Hoàng Thị Phương Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước.

- Ông Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.

- Ông Đỗ Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế.

- Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ông Giang Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thư ký Phân ban: Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Công Thương./.

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website