Quyết định số 1382/QĐ-TTg, ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài”
  • Phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài”
  • 1382/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 12/07/2016
  • 12/07/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vũ Đức Đam
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 0năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG DẠY TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI”


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngà27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Quyết định số 114/2001/QĐ-TTgngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

Xây dựng và duy trì chương trình dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến (gồm 6 trình độ) căn bản, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, d tiếp cận cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ có đủ vốn tiếng Việt để thường xuyên sử dụng, góp phần duy trì và phát huy ý thức hướng về cội nguồn, tình cảm hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng Chương trình dạy tiếng Việt căn bản theo Khung năng lực tiếng Việt 6 trình độ (từ bậc 1 đến bậc 6); biên soạn giáo trình, hệ thng bài giảng, bài tập, công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến.

2. Biên soạn các chương trình, tài liệu dạy tiếng Việt theo chuyên đề, chủ đề thông dụng: Chương trình phát triển, thực hành tiếng Việt (chỉnh ngữ âm tiếng Việt); tài liệu dạy tiếng Việt song ngữ Việt - Anh; tài liệu tiếng Việt chuyên ngành qua ngữ liệu văn hóa dân gian, nghệ thuật dân gian, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; tài liệu hỗ trợ người học (sổ tay tiếng Việt giao tiếp thông dụng, sổ tay tiếng Việt du lịch, sổ tay tiếng Việt trong văn hóa ẩm thực, sổ tay tiếng Việt thương mại).

3. Xây dựng Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật truyền thông và mạng; các phần mềm ứng dụng dạy trực tuyến, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm tổ chức dạy học tiếng Việt, thi trực tuyến.

4. Đào tạo đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên; đội ngũ kỹ thuật viên; tập huấn giáo viên sử dụng phần mềm.

5. Tổ chức vận hành, quản lý, duy trì hoạt động Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến thông qua việc bố trí giáo viên giảng dạy, giáo viên quản lý lớp học và hướng dn người học; tchức kim tra, đánh giá kết quả học tập.

III. GIẢI PHÁP

1. Đy mạnh thông tin, tuyên truyền tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài v Đ án.

Phối hp với các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

Phối hp với các hội hữu nghị, hội người Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khai thác, sử dụng Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

2. Giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, lựa chọn các trường đại học thành viên có đủ năng lực, chuyên môn triển khai Đ án.

Tập hợp đội ngũ chuyên gia tiếng Việt từ các trường đại học có uy tín, các viện nghiên cứu đbiên soạn chương trình, giáo trình, tài liu dạy hc tiếng Việt trực tuyến;

Huy động đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin xây dựng phần mm dạy học tiếng Việt trực tuyến;

Bố trí cơ sở vật chất, nhân lực trong việc tổ chức và điều hành lớp học trực tuyến;

Tổ chức các hội thảo chuyên môn, trại biên soạn; tổ chức thẩm định và nghiệm thu sản phẩm;

- Vận hành, quản lý, duy trì Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến sau khi kết thúc Đề án.

3. Đy mạnh sử dụng dịch vụ thuê thiết bị hệ thống máy chủ và đường truyền internet tốc độ cao.

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên, kỹ thuật viên để giảng dạy và vận hành Cng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

Tổ chức đào tạo đội ngũ giáo viên và hướng dẫn viên dạy tiếng Việt trực tuyến;

Nâng cao năng lực sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

Tập huấn đội ngũ kỹ thuật viên vận hành hệ thống kỹ thuật.

5. Tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc tổ chức dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

IV. KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được ngân sách nhà nước bảo đảm; huy động thêm các nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí tự có của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Kinh phí từ ngân sách nhà nưc để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo lộ trình triển khai như sau:

a) Từ năm 2016 đến năm 2018: Xây dựng các chương trình, giáo trình, bài giảng tiếng Việt trực tuyến từ bậc 1 đến bậc 6; biên soạn chương trình và một số tài liệu dạy tiếng Việt theo chuyên đề, chủ đề thông dụng; đào tạo đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên; xây dựng Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến; tổ chức dạy tiếng Việt trực tuyến;

b) Từ năm 2018 đến năm 2020: Biên soạn các tài liệu hỗ trợ người học;

c) Sau năm 2018: Vận hành, quản lý, duy trì và phát triển Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao hỗ trợ, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Đán; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm Đề án bao gồm: chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu, phn mm dạy học tiếng Việt trực tuyến.

2. Bộ Ngoại giao

Chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài tuyên truyn, phổ biến tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài v Cng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao vận động, hướng dẫn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khai thác Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

3. Bộ Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị cung cấp đường truyền internet, tạo điều kiện thuận lợi để Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến hoạt động hiệu quả.

Hướng dẫn các cơ quan báo chí có kênh phát thanh, truyền hình, các báo điện tử, chuyên trang điện tử ở trong và ngoài nước tăng cường thông tin, quảng bá về Đề án.

5. Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao vận động, hướng dẫn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khai thác, sử dụng Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.

6. Đại học Quốc gia Hà Nội

Chỉ đạo các trường đại học thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án; vận hành hệ thống kỹ thuật, quản lý, duy trì Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến; bảo đảm hệ thống kỹ thuật vận hành liên tục, ổn định; thường xuyên cập nhật, nâng cấp phần mềm bảo đảm việc dạy và học tiếng Việt trực tuyến đạt hiệu quả.

Lập dự toán kinh phí hằng năm theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo lộ trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tài chính Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Ni; Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Đức Đam

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
13/2016/TT-BCT
11/07/2016
25/08/2016

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website