Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 9/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
  • 1511/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 09/10/2017
  • 09/10/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1511/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LẢI GIAI ĐOẠN 1, TỈNH LẠNG SƠN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 8011/TTr-BNN-XD ngày 25 tháng 9 năm 2017 và Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định số 01/BC-HĐTĐ ngày 28 tháng 8 năm 2017 về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 7751/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Địa điểm thực hiện: Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

2. Mục tiêu đầu tư:

- Chống lũ tiểu mãn và lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho thành phố Lạng Sơn và vùng phụ cận với tần suất P=1%.

- Cấp nước tưới cho 2.045 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, đảm bảo dòng chảy môi trường, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát điện.

3. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng hồ chứa nước có dung tích khoảng 164 triệu m3. Các hạng mục chính bao gồm: đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ.

- Hệ thống kênh tưới.

4. Loại, cấp công trình và nhóm dự án:

a) Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp II.

b) Nhóm dự án: Nhóm A.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.998,5 tỷ đồng (Hai nghìn, chín trăm chín mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí và triển khai thực hiện giai đoạn trước năm 2015 là 36,5 tỷ đồng;

- Vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 là 2.962 tỷ đồng (chưa trừ tiết kiệm 10%) để đầu tư hoàn thiện cụm công trình đầu mối và hệ thống các kênh chính (bao gồm giải phóng mặt bằng lòng hồ).

7. Thời gian và tiến độ thực hiện: 5 năm (từ năm 2017 đến 2021).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Trên cơ sở chủ trương đầu tư được duyệt, tổ chức rà soát hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế đã lập, cập nhật hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư giai đoạn 1, phê duyệt và triển khai tiếp các bước theo đúng các quy định hiện hành.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thiện đồng bộ (giai đoạn 2) dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn theo kế hoạch để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ.

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn:

Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong phạm vi nguồn vốn dự kiến, đảm bảo tiến độ; trường hợp phát sinh vượt quá hạn mức trên, Tỉnh chịu trách nhiệm huy động từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành như đã cam kết tại văn bản số469/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2017.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
21-NQ/TW
25/10/2017
25/10/2017

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website