Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
  • Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
  • 1862/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Tài nguyên - Môi trường
  • 23/11/2017
  • 23/11/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1862/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN BIỂN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo đến năm 2020, hoàn thiện khung pháp lý, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

2. Yêu cầu

Bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển khi có tình huống xảy ra.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

2. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

3. Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

4. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

5. Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

III. NHIỆM VỤ CỤ TH: (Phụ lục kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách nhà nước;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các bộ, cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện hàng năm trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch;

b) Chủ trì theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

c) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao trong Kế hoạch.

2. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan có trách nhiệm:

a) Chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch;

b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

---------

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN BIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

1

Xây dựng Quy chế phối hợp trong giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố,thiên tai và Tìmkiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018-2020

2

Xây dựng, ban hành Quy trình giám sát sự cố tràn dầu trên biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018 - 2020

3

Xây dựng, ban hành Quy trình giám sát sự cố hóa chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phósự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn,Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018 -2020

4

Xây dựng, ban hành Quy trình khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trường do sự cố hóa chất độc trên biển gây ra

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông; vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018-2019

5

Xây dựng, ban hành Quy định kỹ thuật xử lý ô nhiễm dầu bằng phương pháp phân hủy sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Khoa họcvà Công nghệ, Bộ Công Thương và cácbộ, ngành liên quan

2018-2019

6

Xây dựng, ban hành Quy trình đánh giá, xác định thiệt hại về môi trường, xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường dosự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan

2018-2019

7

Xây dựng, ban hành Quy trình lập hồ sơ đòi bồi hoànthiệt hại do sự cốhóa chất độc trên biển gây ra

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vậntải và các bộ, ngành liên quan

2018-2019

8

Xây dựng, ban hành Quy trình kỹ thuật xác định vị trí,thời gian, nguồn gốc dầu tràn hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoahọc và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan

2018-2020

9

Xây dựng, ban hành Quy định kỹ thuật thử định tính, bán định lượng và định lượng các chỉ tiêu hóa học của mẫu nước biển phục vụ công tác giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan

2018 -2020

10

Xây dựng, ban hànhQuy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan

2018 -2019

11

Xây dựng cơ chế hỗ trợ, đền bù, khắc phục hậu quả do sự cố hóa chất độc trên biển gây ra đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vàcác bộ, ngành liên quan

2018

II

Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

12

Xây dựng Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sựcố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019 -2020

13

Xây dựng Đề án kiện toàn vànâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019-2020

14

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019-2020

15

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019 - 2020

16

Xây dựng Đề án phát triển mô hình dịch vụ công, xã hội hóa hoạt động khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019 - 2020

III

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hu quả sctràn dầu, hóa chất độc trên bin

17

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2018 - 2020

18

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa ;chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2018-2020

IV

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

19

Nghiên cứu phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn hỗ trợ xác định nguyên nhânsự cố tràn dầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan

2018 -2020

20

Nghiên cứu công nghệ xử lýônhiễm dầu trên biển bằng phương pháp phân hủy sinh học (bioremediation)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan liên quan

2018 -2020

21

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo cầm tay và các bộ thử kèm theo phục vụ giám sát nhanh độc tốCN-, phenol và một số kim loại nặng trong môitrường biển

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Đại học Quốc gia Hà Nội

2018 - 2019

22

Nghiên cứu tích hợp công nghệ 3S (RS-GIS-GPS) và các quá trình thủy động lực trong giám sát, dự báo và đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu gây ra

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Tài nguyên vàMôi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ

2018-2020

23

Nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và giải pháp phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh tại vùng biển ven bờ Việt Nam do sự cố tràn dầu, hóa chất độc và xây dựng sổ tay hướng dẫn về quy trình, biện pháp phục hồi môi trường, nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh tại vùng biển ven bờ do sự cố tràn dầu, hóa chất độc gây ra

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, ViệnHàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2018-2020

V

Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất đc trên biển

24

Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải,BộCông Thương và các bộ, ngành liên quan

2018-2020

 

 

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
42/2017/TT-BYT
13/11/2017
28/12/2017

Không quá 24 người ở các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Liên kết website