Quyết định số 2247/QĐ-TTg, ngày 11/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Mỹ tại Việt Nam
  • Về việc thành lập trường Đại học Mỹ tại Việt Nam
  • 2247/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 11/12/2015
  • 11/12/2015
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vũ Đức Đam
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2247/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện;

Căn cứ Công văn số 719/TTg-KGVX ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Trường Đại học Mỹ - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 331/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2015 và Tờ trình số 137/TTr-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 về việc cho phép thành lập Trường Đại học AUV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (Viết tắt: Trường Đại học AUV).

Điều 2. Trường Đại học AUV là cơ sở giáo dục đại học 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; hoạt động không vì lợi nhuận; có trụ sở chính tại thành phố Đà Nng; chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý Nhà nước về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Điều 3. Trường Đại học AUV có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Nghị đnh số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban quản lý Dự án thành lập Trường Đại học AUV và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Vũ Đức Đam

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

(ĐCSVN) – Ban Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

(ĐCSVN) – Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website