Quyết định số 282/QĐ-TTg, ngày 1/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba
  • 282/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Tài nguyên - Môi trường
  • 01/03/2017
  • 01/03/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG BA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được ban hành kèm theo Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Vận hành duy trì dòng chảy sau đập An Khê và sông Hinh trong mùa lũ

1. Khi không tham gia vận hành giảm lũ chhạ du, hồ An Khê phải xả nước liên tục về hạ du sông Ba như sau:

a) Không nhỏ hơn 4 m3/s. Trường hợp có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thì hồ An Khê phải xả nước về hạ du sông Ba theo yêu cầu;

b) Định kỳ một tháng một lần, vận hành xả nước qua đập An Khê về hạ du sông Ba trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ liên tục, với lưu lượng từ 20 m3/s đến 30 m3/s. Căn cứ yêu cầu thực tế ở hạ du và mực nước thượng lưu hồ Ka Nak, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Laquyết định cụ thể thời gian và lưu lượng xả phù hợp.

2. Trường hp có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, thì hồ sông Hinh phải thực hiện biện pháp xả nước về hạ du sông Hinh theo yêu cầu.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điề18. Vận hành duy trì dòng chảy sau đập An Khê và sông Hinh trong mùa cạn

1. Đối vi h An Khê:

a) Trường hợp hạ du sông Ba có nhu cầu sử dụng nước vượt mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1 Điều 17 và mực nước thượng lưu hồ Ka Nak đang ở mức cao hơn giá trị quy định tại Phụ lục IV của Quy trình này mà lượng nước xả từ hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước phía hạ du, hồ An Khê phải xả nước về hạ du sông Ba theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Định kỳ một tháng một lần, vận hành xả nước qua đập An Khê về hạ du sông Ba trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ liên tục, với lưu lượng từ 20 m3/s đến 30 m3/s. Căn cứ yêu cầu thực tế ở hạ du và mực nước thượng lưu hồ Ka Nak, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định cụ thể thi gian và lưu lượng xả phù hợp;

c) Trường hợp mực nước thượng lưu hồ Ka Nak đang ở mức cao hơn giá trị quy định tại Phụ lục IV của Quy trình, hồ An Khê vận hành xả nước qua phát điện về hạ du sông Kôn khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tnh Bình Định và gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Trường hp mực nước thượng lưu hồ Ka Nak đang ở mức thấp hơn hoặc dự báo trong quá trình xả nước theo quy định tại điểm a và đim c khoản này sẽ xuống thấp hơn giá trị quy định tại Phụ lục IV, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phải phối hợp Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak lập kế hoạch, phương án điều tiết gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất trước khi chỉ đạo xả nước điều tiết cho hạ du.

2. Khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, hồ Sông Hinh thực hiện biện pháp xả nước về hạ du sông Hinh theo yêu cầu.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 2, Điều 33 như sau:

“đ) Trường hợp do hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc có yêu cầu bất thường về sử dụng nước theo quy định tại điểm d Điều 18 của Quy trình này, lập kế hoạch, phương án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất trước khi chỉ đạo hồ xả nước điều tiết nước cho hạ du theo quy định.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng; Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Gia Lai và Phú Yên, Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành hồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
22/2017/NĐ-CP
24/02/2017
15/04/2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website