Quyết định số 441/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  • Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  • 441/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 11/04/2017
  • 11/04/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM, TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 9523/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng đại diện, nhà làm việc của các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Văn bản số 9614/BKHĐT-LĐVX ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý kiến về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

Xét đề nghị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý dự án, với những nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc khu vực phía Nam thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thông qua đó củng cố và phát triển các hoạt động nhân đạo của Hội là cần thiết; nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục tình trạng xuống cấp và phát huy tính bền vững, hiệu quả sử dụng của công trình.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng mới khối nhà gồm 01 tầng hm và 12 tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 4.000 m2và xây dựng cảnh quan khu đất.

3. Tổng mức đầu tư dự án: 121,5 tỷ đồng.

4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước ngành Quản lý nhà nước.

5. Địa điểm thực hiện: Số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, tiến độ thực hiện: 2018 - 2020

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm:

1Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
02/2017/TT-BXD
01/03/2017
15/04/2017

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website