Quyết định số 441/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  • Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  • 441/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 11/04/2017
  • 11/04/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM, TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 9523/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng đại diện, nhà làm việc của các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Văn bản số 9614/BKHĐT-LĐVX ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý kiến về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

Xét đề nghị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý dự án, với những nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc khu vực phía Nam thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thông qua đó củng cố và phát triển các hoạt động nhân đạo của Hội là cần thiết; nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục tình trạng xuống cấp và phát huy tính bền vững, hiệu quả sử dụng của công trình.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng mới khối nhà gồm 01 tầng hm và 12 tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 4.000 m2và xây dựng cảnh quan khu đất.

3. Tổng mức đầu tư dự án: 121,5 tỷ đồng.

4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước ngành Quản lý nhà nước.

5. Địa điểm thực hiện: Số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, tiến độ thực hiện: 2018 - 2020

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm:

1Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
02/2017/TT-BXD
01/03/2017
15/04/2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

(ĐCSVN) – Ban Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

(ĐCSVN) – Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website