Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên và Bạc Liêu
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên và Bạc Liêu
  • 490/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 28/03/2016
  • 28/03/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN CÁC TỈNH: BẮC GIANG, ĐIỆN BIÊN VÀ BẠC LIÊU

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các Tờ trìnhsố 188-TTr/TWĐTN-VP ngày 09 tháng 3 năm 2016; số 189-TTr/TWĐTN-VP ngày 09 tháng 3 năm 2016; số 190-TTr/TWĐTN-VP ngày 09 tháng 3 năm 2016 và ý kiến thẩm đnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 9173/BKHĐT-LĐVX ngày 29 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên và Bạc Liêu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý, gồm 03 dự án thành phần sau đây:

- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Giang.

- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên.

- Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu.

Về mục tiêu, quy môtổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thờgian và địa điểm thực hiện từng dự án chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên và Bạc Liêu, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

---------------


PHỤ LỤC I

DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)


Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Giang

Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Bắc Giang

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Giang được xây dựng trên diện tích đất khoảng 03 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:

- Xây dựng khối công trình trung tâm, gồm hội trường, phòng hội thảo, các lp học, câu lạc bộ và một số phòng dành cho bộ máy quản lý hành chính.

- Xây dựng khối bể bơi có mái kết hợp với khu tắm tráng, phòng kỹ thuật bể bơi, hệ thống giao thông nội bộ và căng tin, sảnh khu bể bơi.

- Công trình đảo hồ: cải tạo hồ và đảo, xây mới một nhà kính - công trình có chức năng phục vụ cho các nhu cầu hoạt động ngoài trời của thanh thiếu niên.

- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ, hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, lọc nước tuần hoàn, cấp điện, chiếu sáng, phòng chng cháy, phòng chống mối.

- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.

3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 55.646 triệu đồng (năm mươi lăm tỷ, sáu trăm bn mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: Không quá 40.520 triệu đồng (bốn mươi tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 15.126 triệu đồng.

4. Địa điểm đầu tư: Đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2019.

 

PHỤ LỤC II

DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Tên dự án: Bổ sung một số hạng mục Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên

Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Điện Biên

1. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa thể thao, các câu lạc bộ, các lớp học kỹ năng và thực hiện các chương trình giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Quy mô, nội dung đầu tư: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên hiện có, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:

- Xây dựng bổ sung mái tôn chống thấm dột cho khối nhà đa năng.

- Cải tạo hệ thống sân vườn, hàng rào.

- Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị phục vụ các hoạt động thanh niên.

3. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không quá 5.000 triệu đồng (năm tỷ đng).

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội.

4. Địa điểm đầu tư: Phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

 

PHỤ LỤC III

DỰ ÁN TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Tên dự án: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu

Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Bạc Liêu

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức cho thanh thiếu niên, thực hiện các các cuộc giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội thông qua đó góp phn giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Quy mô, nội dung đầu tư: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bạc Liêu được xây dựng trên diện tích đất khoảng 04 ha, gồm các hạng mục công trình chủ yếu sau đây:

- Khối hội trường đa năng 500 chỗ, là nơi phục vụ các cuộc mít tinh, hoạt động văn hóa thể thao và tập huấn cho thanh thiếu niên.

- Khối câu lạc bộ, phục vụ cho các hoạt động chuyên đề về văn hóa, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, Đội, Hội...

- Khối phục vụ: là nơi phục vụ lưu trú cho các học viên tham gia các khóa huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tại trung tâm.

- Hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống sân vườn, đường nội bộ; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng chống cháy, phòng chống mối.

- Trang thiết bị phục vụ hoạt động đồng bộ.

3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 60.000 triệu đồng (sáu mươtỷ đồng). Trong đó:

- Ngân sách Trung ương, vốn ngành xã hội hỗ trợ: không quá 44.221 triệu đồng (bốn mươi bốn tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 15.779 triệu đồng.

4. Địa điểm đầu tư: Công viên Trần Huỳnh - thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

5. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2019.

 

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
1170/2016/NQ-UBTVQH13
17/03/2016
17/03/2016
19/2016/NĐ-CP
22/03/2016
15/05/2016
06/2016/TT-BGDĐT
21/03/2016
06/05/2016

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Vắc xin do COVAX Facility cung ứng, hỗ trợ cho Việt Nam.

Chế độ phụ cấp cho người tham gia chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định phụ cấp chống dịch cho các đối tượng.

08 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến.

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Liên kết website