Từ 1/7/2024, công chức, viên chức có thành tích đột xuất sẽ được thưởng

Theo đó, chế độ tiền thưởng này được dùng để:

- Thưởng đột xuất theo thành tích công tác

- Thưởng định kỳ hàng năm

Chế độ thưởng căn cứ theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị. Mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp, không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người.

Quỹ tiền thưởng hàng năm nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2022, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Đến hết ngày 31/1 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau.

Nghị định số 73 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website