Nghị quyết của toàn thể Hội nghị Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương về phòng thủ Đông Dương và vận động binh lính (29 – 30/3/1938)

1. Đứng trước nạn phát xít và chiến tranh hăm doạ, người cộng sản chủ trương bênh vực chính thể dân chủ, chĩa hết mũi nhọn vào bọn phát xít, chống sự xâm lược của tụi phát xít. Đối với một cuộc Nhật sẽ tấn đánh Đông Dương dưới quyền cai trị của nước Pháp bình dân, Đảng ta chủ trương chống quân phát xít Nhật. 

2. Song ta không phải những người chỉ biết nhắm mắt đi đánh giặc, trái lại ta chủ trương đòi cho dân chúng Đông Dương được các quyền tự do dân chủ, cải thiện sinh hoạt thì dân chúng mới hăng hái chống bọn xâm lược, đồng thời phải vũ trang cho họ khi có cuộc xâm lược thì mới đủ sức đối phó, riêng một mình quân đội không đủ sức chống lại binh lực hùng hậu của quân Nhật, vậy chỉ có tự do thì dân chúng xứ ta mới cảm giác rằng họ vì tự do, vì dân chủ, vì hoà bình mà tranh đấu, chớ không phải là họ bị cưỡng bách lùa ra chiến trường, hy sinh trong cuộc chiến tranh thay đổi chủ thì sức kháng chiến đã không có mà còn có hại nữa là khác. 

3. Ta không nên đặt câu hỏi: "Nếu không được cải cách thì có đánh Nhật không?", vì như thế là ta tự làm yếu phong trào đòi cải cách tự do đi, còn Chính phủ Pháp thấy có thể trì hoãn cải cách; hai là không hợp với cách giải quyết vấn đề theo hoàn cảnh trong mỗi lúc nhất định. 

4. Đảng nhận định rằng vấn đề chính phủ tuyển lính có dính líu tới vấn đề phòng thủ Đông Dương, tuy nhiên Đảng ta đứng trong tình thế khác là điều kiện khách quan và chủ quan cần thiết và đầy đủ để thực hiện chủ nghĩa thất bại cách mạng (défaitisme révolutionnaire) đi nữa, ta cũng không bao giờ chủ trương trốn đi lính như bọn vô chính phủ. 

Hội nghị thiết tưởng các đảng bộ nên noi theo cái sáng kiến của các đồng chí một tỉnh ở Bắc Kỳ để mở những ban huấn luyện đặc biệt giải thích cho những người sắp đi lính biết rõ những nhiệm vụ họ phải làm trong quân đội. 

5. Việc vận động quân lính chưa có thành tích gì, hội nghị nhắc lại trước tình thế nghiêm trọng này vấn đề vận động binh lính đã trở nên vấn đề hiện tại khẩn cấp. Về các phương pháp vận động và tổ chức binh lính, hội nghị nhắc lại cho các đồng chí hay rằng các bản nghị quyết cũ của Trung ương về vấn đề này vẫn có tính chất hiện tại và các đảng bộ phải nỗ lực đem thi hành. 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website