Nghị quyết Hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng ngày 16, 17 tháng 6-1947

1. Kỷ niệm sáu tháng kháng chiến (19-6-47) đã thông tri cho các nơi khuyết điểm: chuẩn bị chậm.

 

2. Hệ thống đảng trong bộ đội:

 

Hệ thống với các cấp bộ dưới đây:

 

- Uỷ ban Đảng vụ quân đội toàn quốc,

 

- Ban Đảng vụ khu, Trung đoàn,

 

- Khu trưởng, Uỷ viên chính trị hoặc Trưởng ban kiểm tra tuỳ theo nǎng lực thượng cấp chỉ định vào Chấp uỷ Đảng ở ngoài các cấp dưới trong quân đội cũng vậy.

 

3. Đảng đoàn trong Chánh phủ:

 

- Triệu tập đảng đoàn các bộ để định kế hoạch củng cố các bộ máy chánh quyền (từng bộ có kế hoạch).

 

- Trung ương sẽ có kế hoạch chung cho các bộ.

 

- Phái đoàn thanh tra của Chánh phủ vào miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

 

4. Ngoại giao và mưu Pháp:

 

- Vì Pháp lập "Uỷ ban hành chánh lâm thời Bắc Bộ" nên Uỷ ban hành chánh Bắc Bộ cần lên tiếng.

 

- Việc đàm phán với Pháp từ nay do Pháp đề ra trước, ta đề nghị đình chiến như thế là đủ rồi.

 

5. Liên lạc Nam Bộ và Nam Trung Bộ:

 

- Tổ chức tiếp tế, vận tải vào từ Khu V, Khu VI giao cho Khu IV phụ trách,

 

- Phái người liên lạc vào,

 

- Chuẩn bị một phái đoàn gồm có đại biểu quân sự, hành chánh đoàn thể vào Nam Bộ và Nam Trung Bộ,

 

- Việc giao thông liên lạc với Nam Bộ và Nam Trung Bộ phải chú ý dành một đường hành lang, ném cán bộ vào đó mà duy trì.

 

6. Khu IV:

 

a) Bố trí:

 

- Bình - Trị - Thừa (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên) hợp thành phân khu của Khu IV.

 

- Chú trọng xây dựng cǎn cứ Thanh - Nghệ - Tĩnh và vùng Trấn Ninh.

 

- Trong tâm Khu IV rời ra TH1) (kế hoạch cǎn cứ địa T.Ư đã bàn với các đồng chí T.B2)).

 

b) Nhân sự:

 

- Khu kháng chiến, khu quân sự và khu uỷ D. và người phụ trách phân khu đều do Thường vụ T.Ư định rõ (đã định với các đ.c. T.B, Thiết Hùng đổi về Bộ làm Tổng thanh tra).

 

c) Kiểm điểm phê bình:

 

- Vì những khuyết điểm của anh em Khu IV về cách làm việc và tinh thần kỷ luật kém, nặng óc địa phương và óc bản vị, hội nghị quyết định:

 

- Phê bình cách lãnh đạo không biết nắm khâu chính và cương quyết thi hành nghị quyết.

 

- Kịch liệt phê bình óc địa phương, óc bản vị và kém tinh thần kỷ luật của các đ.c. phụ trách Khu IV.

 

- Các đ.c. T.B ra dự hội nghị đã thành thực nhận lỗi và hứa quyết tâm sửa chữa.

 

- T.Ư giao cho đ.c Hoan nhiệm vụ kiểm soát đường lối chính trị của D. giữ vững kỷ luật và kiểm soát việc chấp hành nghị quyết chung.

 

7. Cán bộ:

 

a) Nhận xét cán bộ:

 

- Lập sổ danh sách cán bộ D. từ tỉnh trở lên để lên T.Ư (hạn trong một tháng phải làm xong).

 

- Cán bộ quân sự từ trung đoàn trở lên phải đệ danh sách lên T.Ư, từ tiểu đoàn lên Uỷ ban đảng vụ, trong quân đội toàn quốc.

 

b) Sǎn sóc cán bộ:

 

- Trung ương nghiên cứu rồi chỉ thị về cách giải quyết đời sống cho cán bộ nam, nữ có gia đình.

 

c) Thuyên chuyển cán bộ: (...)

 

8. Trường Đảng:

 

- Mở trường huấn luyện, đào tạo huấn luyện viên thời hạn hai tháng, mỗi tỉnh hai người (Khu IV 14 người).

 

- Điều kiện: nǎng lực vǎn hoá tương đương nǎm thứ hai trung học, có sở trường về huấn luyện và đã là cán bộ tỉnh trở lên, học sinh tự túc về mọi phương diện (trừ thuốc men).

 

- Ngày tựu trường: 15-8-47 (riêng ở Bắc Bộ có nhận một số học sinh phụ nữ, thanh niên và công nhân), Trung ương có chỉ thị rõ việc này.

 

9. Quỹ Đảng:

 

- Nguyệt phí đặc biệt mỗi đảng viên 1$, phải thu và tập trung lên T.Ư cho xong, như nghị quyết tháng 4 của Hội nghị cán bộ T.Ư đã định.

 

- Sau kỳ nguyệt phí đặc biệt (tháng 5) này các nơi chỉ tập trung lên cấp trên 1/3 đã thu được.

 

- Nguyệt phí tính theo tiền lương và lợi tức của đ.v hằng tháng từ 300$ trở lên thì đóng 5%, dưới 300 thì nhất loạt chỉ phải đóng 1$00.

 

- Kiểm lại quỹ Đ. tiền và đồ vật, ở các khu, tỉnh rồi báo cáo lên T.Ư. Trung ương sẽ quy định tập trung sau.

 

10. Sự thật và Nội san:

 

Các đ.c phụ trách chuyên môn các ngành bắt buộc phải viết bài cho Sự thật (nhắc lại việc thi hành nghị quyết Hội nghị cán bộ T.Ư và chỉ thị 7-6-47).

 

- Các đ.c có giấy dặn riêng ít nhất mỗi tháng phải có một bài ngoài ra các đồng chí khác không có giấy dặn riêng cũng phải giúp bài hay tin cho tờ báo, tuỳ theo nǎng lực.

 

- Các cấp Bí thư Khu và Thường vụ khu ít nhất ba tháng phải gởi một bài cho Sự thật (chú ý bài viết về vấn đề của mình).

 

Nội san:

 

- Tự ra một tạp chí lấy tên Sinh hoạt của đoàn thể. Riêng Trung Bộ và Nam Bộ cũng được xuất bản Nội san.

 

- Nội dung: bày vẽ cách làm việc, cách vận động quần chúng, cách lãnh đạo sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các ban chuyên môn, kinh nghiệm công tác, đặc biệt là công tác bí mật, thi hành kỷ luật đảng, vấn đề cán bộ, vấn đề tranh đấu chống những khuynh hướng sai lầm trong Đảng. Mỗi tháng ra một kỳ, các Trung ương uỷ viên, trừ trường hợp đặc biệt, ít nhất mỗi tháng phải viết một bài (T.Ư sẽ có chỉ thị rõ về việc này), Xứ uỷ viên, ít nhất ba tháng một bài.

 

11. Kiện toàn cơ quan chỉ đạo:

 

- Kiện toàn cho cơ quan lãnh đạo theo nguyên tắc (cương quyết rút cán bộ khá ở cấp dưới lên giúp việc cấp trên).

 

- Chỉ định thêm người vào Ban T.Ư.

 

- Lấy hai Tỉnh uỷ viên khá của Khu IV cho T.Ư.

 

- T.Ư Quân uỷ đổi là Ban quân sự, cũng như các ban chuyên môn của T.Ư.

 

- Cơ quan chỉ đạo các khu (Khu uỷ) cần chú trọng mấy tiểu ban như: tổ chức, tuyên truyền, cổ động, tài chính là không thể thiếu.

 

- Đề nghị của đ.c Sơn rút V.M, đưa Hội Liên Việt ra và cho Đ. công khai, ghi lại để thảo luận sau.

 

12. Kiểm tra việc thi hành nghị quyết tháng 4:

 

- Kiểm điểm về mục đạo đức của cán bộ và các đảng viên theo tinh thần bức thư của Hồ Chủ tịch có nhiều nơi vẫn chưa làm (Khu IV).

 

- Tǎng gia sản xuất trong bộ đội vẫn chưa thi hành được kết quả mấy.

 

- Việc chấn chỉnh Tổng bộ đã làm được, nhưng phải đi tới làm cho Tổng bộ V.M có sinh hoạt và có bộ máy làm việc.

 

- Chưa giúp thêm được cán bộ có uy tín cho thanh niên. Thương lượng với Thông tin Tuyên truyền để anh Tr.C.T3)ra làm T.N.

 

- Chưa thi hành được việc huấn luyện đào tạo cán bộ phụ nữ và nâng đỡ đưa họ lên các cơ quan chỉ đạo.

 

- Cán bộ hoạt động ở vùng thiểu số chưa tích cực học tiếng bản địa.

 

- Việc tǎng cường và củng cố chi bộ, mỗi Khu uỷ phải trực tiếp với nǎm hay ba chi bộ để lấy kinh nghiệm về sinh hoạt rồi cǎn cứ vào đây mà chỉ thị xuống dưới.

 

13. Chỉ thị cho hội nghị X.U Bắc Bộ:

 

Cǎn cứ vào những quyết nghị của hội nghị này và hội nghị quân sự vừa qua đã định rõ vấn đề đưa ra hội nghị X.U.

 

- T.Ư phải sửa soạn ra chỉ thị về chuẩn bị kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và chỉ thị về kỷ niệm kháng chiến 23 tháng 9.

 

- T.Ư tuyên bố rõ về việc giải tán X.U và từ sau khi nào cần thì triệu tập hội nghị cán bộ toàn X.U.

 

Hội nghị thường vụ Trung ương mở rộng

 

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

________________

 

1) TH: Thanh Hoá (B.T).

2) T.B: có thể là Tỉnh bộ hoặc Trung Bộ (B.T).

3) Tr.C.T: chưa rõ là ai (B.T).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website