Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, ngày 02/02/1999 Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) BCHTW Đảng (khóa VIII)

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (LẦN 2)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VIII

SỐ 09-NQ/TW, ngày 2 tháng 2 năm 1999

----------------------------

Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) họp từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-1999, tại Hà Nội

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí nội dung cơ bản Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị về một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay và giao Bộ Chính trị hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến đóng góp của Trung ương.

2. Giao Bộ Chính trị căn cứ vào Báo cáo và Bản trình bày ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương tại Hội nghị và kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương để chỉnh lý và ban hành "Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay".

3. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh nội dung của Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8 khoá VIII và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Giao Bộ Chính trị căn cứ vào chủ đề đã được xác định cho Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8 để chỉ đạo các ban, ngành có liên quan chuẩn bị đề án trình Hội nghị Trung ương.

4. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí với Tờ trình của Bộ Chính trị về kế hoạch chuẩn bị Đại hội IX của Đảng.

Giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị cụ thể nội dung của kế hoạch trên để trình Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII).

5 Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các cấp ủy và tổ chức đảng ở tất cả các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng Đảng, tạo ra một bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng lần thứ IX và đưa đất nước tiến vào thế kỷ XXI một cách vững vàng, xứng đáng với lòng mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân. 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TỔNG BÍ THƯ

LÊ KHẢ PHIÊU

 

________________

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tập 58, tr.55-56.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website