Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, bế mạc Hội nghị lần thứ lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau gần một tuần làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc; đánh giá cao công tác chuẩn bị các đề án. Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về các dự thảo văn kiện đã trình.

Những nội dung thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng; là một bước chuẩn bị rất cơ bản cho Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) đã được Hội nghị thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề để tiếp tục hoàn chỉnh theo tinh thần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại, kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991, bổ sung những vấn đề đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ khoá VII đến nay kết luận, những nội dung đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, bổ sung hoặc viết lại những điểm không còn phù hợp.

Hội nghị chúng ta đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề và những điểm còn có ý kiến khác nhau để hoàn thiện thêm một bước Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Dự thảo Chiến lược này được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm : phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt, là cơ sở vững chắc để phát triển nhanh trong quá trình thực hiện Chiến lược; đổi mới đồng bộ các lĩnh vực vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đồng thời với việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hội nghị Trung ương đã thảo luận và góp ý nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng, xác định những vấn đề tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm trong quá trình biên tập, soạn thảo Báo cáo chính trị. Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo chính trị trình Đại hội XI sẽ bao gồm cả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 25 năm đổi mới; dự thảo Báo cáo sẽ xác định đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015, đề ra các chủ trương biện pháp lớn để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế; hoàn thiện về cơ bản thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới, phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, tích cực chủ động bảo vệ môi trường; chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng con người; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đảng ta đã khẳng định lấy xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Nội dung quan trọng này cần phải được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí,

Cùng với việc thảo luận cho ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010.

Như chúng ta đã biết, trong các năm 2008 - 2009, nền kinh tế nước ta đã gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế. Nhưng nhờ sự phấn đấu cao của các ngành, các cấp, của toàn dân và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng và Chính phủ, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, nền kinh tế nước ta trong năm 2009 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định. Công tác an sinh xã hội được chú trọng đúng mức. Đời sống nhân dân được bảo đảm, nhất là đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đã huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư cho phát triển, góp phần quan trọng để ngăn chặn suy giảm kinh tế; tạo thêm việc làm, thu nhập và chuẩn bị điều kiện để phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế cao hơn trong những năm sau. Chính trị - xã hội tiếp tục được ổn định, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm để phát triển đất nước. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững trong những năm sau, nhất là về ổn định kinh tế vĩ mô và nguy cơ lạm phát trở lại.

Hội nghị Trung ương đánh giá những việc chúng ta đã làm được trong năm 2009 là những bài học hết sức quý báu, có ý nghĩa cả về kinh tế và chính trị cần phải được tổng kết và phân tích kỹ để phục vụ cho sự chỉ đạo các nhiệm vụ còn lại của năm nay và tạo tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2010 - năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng, năm cả nước sẽ tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại, năm nước ta đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và đặc biệt là năm chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Trong năm 2010, chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009; tạo tiền đề để tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị chúng ta đã xem xét, tán thành chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Dự án thuỷ điện Lai Châu và giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến của Trung ương để thực hiện các bước tiếp theo, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, 10/10/2009, kỷ niệm 55 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội và 999 năm Thăng Long - Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang của Thủ đô anh hùng; đoàn kết phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thưa các đồng chí,

Công việc còn lại của những tháng cuối năm rất lớn. Chúng ta lại phải triển khai kế hoạch năm 2010, đồng thời phải chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta không những phải đề cao tinh thần trách nhiệm mà còn phải có một kế hoạch công tác thật sự khoa học, sắp xếp việc làm trước, làm sau, phân công rành mạch, hợp lý, kiểm tra sâu sát, chặt chẽ, bảo đảm vừa hoàn thành nhiệm vụ trước mắt vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo.

Với tinh thần nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2010 và chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn./.


 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website