Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI
  • Về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI
  • 02-CT/TW
  • Chỉ thị
  • Khác
  • 31/03/2016
  • 31/03/2016
  • Ban Bí thư
  • Đinh Thế Huynh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 02-CT/TW

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN BÍ THƯ

Về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

_______

 

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường và phối hợp tốt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho hội viên và thế hệ trẻ. Các thế hệ cựu chiến binh đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; chăm lo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; nhiều mô hình, phong trào, hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau của cựu chiến binh có sức lan toả tích cực trong cộng đồng, xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng được đổi mới, có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh Việt Nam vẫn còn có những hạn chế. Hoạt động hội một số nơi chưa thực sự đổi mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội chưa thực sự phát huy hiệu quả. Một bộ phận hội viên còn khó khăn trong cuộc sống; còn có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức. Một số phong trào do hội phát động thực hiện chưa đồng đều và bền vững.

Năm 2017 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể hội viên cựu chiến binh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, nhiều thời cơ đồng thời đan xen không ít khó khăn, thách thức; xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống, phi truyền thống. Trước tình hình đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân, nhất là ở cơ sở. Để lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây :

1- Lãnh đạo hội cựu chiến binh các cấp, chuẩn bị tốt nội dung đại hội; xây dựng báo cáo đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của hội và hội viên cựu chiến binh, nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong quá trình lãnh đạo đại hội, cần gắn với sơ kết, tổng kết và chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp hội cựu chiến binh khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới, nhất là các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự tin tưởng của các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, của toàn xã hội về vị trí, vai trò và sự đóng góp của tổ chức hội và toàn thể hội viên cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, bộ chỉ huy quân sự, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hội cựu chiến binh chuẩn bị, tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Thời gian đại hội các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố tiến hành từ quý I đến quý IV-2017. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn quốc lần thứ VI tổ chức vào tháng 12-2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, ngành liên quan theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Đinh Thế Huynh

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
1170/2016/NQ-UBTVQH13
17/03/2016
17/03/2016
19/2016/NĐ-CP
22/03/2016
15/05/2016
06/2016/TT-BGDĐT
21/03/2016
06/05/2016

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website