Kế hoạch số 38-KH/BNCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Nội chính Trung ương theo dõi thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
  • Theo dõi thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
  • 38-KH/BNCTW
  • Văn bản khác
  • Khác
  • 18/08/2014
  • 18/08/2014
  • Ban Nội chính Trung ương
  • Nguyễn Doãn Khánh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN NỘI CHÍNH

*

Số 38-KH/BNCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

 

 


KẾ HOẠCH

theo dõi thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

 

Căn cứ điểm 6 Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" giao "Ban Nội chính Trung ương theo dõi việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư", Ban Nội chính Trung ương ban hành kế hoạch theo dõi việc thực hiện Chỉ thị như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Nắm chắc tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Công tác theo dõi việc thực hiện Chỉ thị được tiến hành thường xuyên hiệu quả, thiết thực và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cấp ủy, tổ chức đảng.

2. Nội dung theo dõi

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Kết quả thực hiện Chỉ thị.

- Việc xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tập thể trong thực hiện Chỉ thị (nếu có).

- Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với Trung ương trong thực hiện Chỉ thị.

3. Tổ chức thực hiện

- Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Nội chính Trung ương, trước ngày 10 tháng 5) về kết quả thực hiện Chỉ thị; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Hàng năm, Ban Nội chính Trung ương thành lập các tổ công tác nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị đối với các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Giao Vụ Cơ quan nội chính (Vụ 4) chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, giúp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương xây dựng báo cáo để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 30 tháng 5 hàng năm.

Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Doãn Khánh

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website