Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 164-QĐ/TW
  • Quy định
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 01/02/2013
  • 01/02/2013
  • Bộ Chính trị
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 164-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

QUY ĐỊNH

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp


- Căn cứ Điều lệ Đảng khóa XI;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

Bộ Chính trị Quy định chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

- Đối tượng áp dụng: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, được phân thành 4 nhóm đối tượng bồi dưỡng như sau:

Đối tượng 1: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đối tượng 2: Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (ngoài đối tượng 1).

Đối tượng 3: Cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và tương đương quản lý.

Đối tượng 4: Cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý.

Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu

1- Mục tiêu

Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

2- Yêu cầu

- Nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác; phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ.

- Bảo đảm sự phân công, phân cấp và phối hợp trong tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Điều 3. Thời gian bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Thời gian bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 5 đến 7 ngày/năm. Hằng năm căn cứ vào nội dung của các chuyên đề, tính chất của thông tin để tổ chức bồi dưỡng với hình thức phù hợp và không nhất thiết phải học tập trung một đợt. Phương thức bồi dưỡng có trao đổi, đối thoại, giải đáp đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

II- NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC

Điều 4. Nội dung

Quy định nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về những vấn đề sau:

- Những thành tựu nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức về lý luận chính trị.

- Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo và công tác quần chúng của nước ta.

- Tình hình thế giới đương đại có tác động tới Việt Nam.

- Những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý.

- Những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mới về khoa học lãnh đạo, quản lý.

Trên cơ sở định hưỡng nội dung trên, cần xây dựng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phù hợp với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong từng thời điểm.

III- TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁN BỘ TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC

Điều 5. Ban Tổ chức Trung ương

- Tổng hợp nhu cầu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm đối với cán bộ đối tượng 1 và 2.

- Chủ trì xác định đối tượng, yêu cầu của chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đối tượng 1 và 2.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy đảng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

- Tham gia quản lý công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ đối tượng 1, 2 cùng với các đơn vị liên quan.

Điều 6. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng nội dung các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đối tượng 1, 2, 3, 4.

- Căn cứ nhiệm vụ, chức năng, khả năng của từng cơ quan để phân công xây dựng nội dung kiến thức bồi dưỡng, cập nhật; chủ trì tổ chức thẩm định nội dung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đối tượng 1, 2 và 3.

- Tham gia quản lý công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cùng với các đơn vị liên quan.

Điều 7. Hội đồng Lý luận Trung ương

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 1.

Điều 8. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

- Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 2, 3, 4 (dựa trên định hướng nội dung chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 2 và 3 theo kế hoạch.

- Bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có đủ năng lực và trình độ chuyên môn tham gia công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng cán bộ theo phân cấp.

Điều 9. Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Tổng hợp nhu cầu, phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm đối với cán bộ đối tượng 3 và 4.

- Xác định đối tượng và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đối tượng 3 và 4.

- Chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định nội dung, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đối tượng 4.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ theo phân cấp.

Điều 10. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương

- Tổng hợp nhu cầu, báo cáo cấp có thẩm quyền kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm của cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung, chương trình khi có yêu cầu.

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định.

Điều 11. Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức những nội dung có liên quan tới tình hình cụ thể của từng địa phương, vùng miền dành cho cán bộ đối tượng 4 (theo chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và chương trình do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn).

- Bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có đủ năng lực và trình độ chuyên môn tham gia công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ theo phân cấp.

- Quản lý và tổ chức các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo kế hoạch.

Điều 12. Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ

- Báo cáo nhu cầu, kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc phạm vi quản lý cho cơ quan có thẩm quyền.

- Đề xuất, lựa chọn chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phù hợp với lĩnh vực công tác, vị trí chức danh, nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ.

- Tạo điều kiện để cán bộ thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định.

- Tham gia với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ.

Điều 13. Cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Cán bộ đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được cơ quan quản lý bố trí thời gian tham dự; thực hiện nghiêm các quy định và chịu sự quản lý của đơn vị tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong thời gian học.

Điều 14. Kinh phí bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Kinh phí bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nguồn ngân sách nhà nước.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

- Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng theo Quy định. Kết quả thực hiện chế độ này là một nội dung đánh giá kết quả công tác hằng năm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm tổ chức thành nền nếp công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, chính sách, chế độ, cơ sở vật chất kỹ thuật để công tác bồi dưỡng đạt chất lượng cao và hiệu quả thiết thực.

- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký) 

Lê Hồng Anh

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website