Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
  • Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
  • 1857/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 23/11/2017
  • 23/11/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1857/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phi hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

3. Các thành viên: lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

(Danh sách các thành viên đính kèm Quyết định này)

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để thực hiện Chương trình.

2. Chỉ đạo, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương lập và thực hiện Chương trình: phương án bảo vệ rừng, hạn chế mất và suy thoái rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác liên ngành và liên địa phương nhằm hạn chế mất và suy thoái rừng; chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo thực hiện các chỉ thị; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quản lý, điều phối, đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và giải pháp để thực hiện Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo, tham gia Ban Chỉ đạo, cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo

a) Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030. Trụ sở Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+ đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy của mình quyết định thành lập, ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+; bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+; chỉ đạo giải quyết kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+ được bố trí trong kinh phí hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với các hoạt động cụ thể của Chương trình thì thực hiện theo dự toán được phê duyệt của Chương trình.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

-----------

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Họ và tên, chức vụ

Chức danh

1

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

2

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

3

Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thành viên

4

Ông Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an

Thành viên

5

Ông Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thành viên

6

Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thành viên

7

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

8

Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thành viên

9

Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

10

Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Thành viên

11

Ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thành viên

12

Ông Trương Minh Hoàng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội

Thành viên

13

Ông Nguyễn Lâm Thành - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Thành viên

14

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thành viên

15

Ông Lâm Kiết Tường - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thành viên

16

Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thành viên

17

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh

Thành viên

18

Tổng cụctrưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
42/2017/TT-BYT
13/11/2017
28/12/2017

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website