Quyết định số 2368/QĐ-TTg, ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty Mẹ - Tổng Công ty cơ khí xây dựng
  • Phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty Mẹ - Tổng Công ty cơ khí xây dựng
  • 2368/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 23/11/2015
  • 23/11/2015
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vũ Văn Ninh
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2368/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

- Tên tiếng Anh: Construction Machinery Corporation - JSC;

- Tên viết tắt: COMA;

- Biểu tượng: là biểu tượng của Tổng công ty Cơ khí xây dựng đang sử dụng;

- Trụ sở chính: Số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Tổng công ty Cơ khí xây dựng sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP, phù hp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Cơ khí xây dựng đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán bớt phần vốn nhà nưc hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành ln đu:

a) Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 35.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: 17.850.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; đến năm 2018, thực hiện bán tiếp phần vốn nhà nước còn 40% vn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.309.000 cổ phần, chiếm 3,74% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 10.500.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 5.340.100 cổ phần, chiếm 15,26% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP là Bộ Xây dựng.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 385 người;

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP: 367 người;

Bộ Xây dựng áp dụng quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết cho người lao động dôi dư.

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán chi phí cổ phn hóa; Tổng công ty Cơ khí xây dựng quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

- Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, khoản 9 và Khoản 10 Điều 1 Quyết định này.

- Lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Cơ khí xây dựng tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Quyết định số51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP.

- Chỉ đạo tiếp tục xử lý những tồn tại về tài chính, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Cơ khí xây dựng thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP xử lý những tồn tại về tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn việc xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Cơ khí xây dựng cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)Vũ Văn Ninh

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website